Andmebaasid

Väljaspool TÜ arvutivõrku kasutage eelistatult Open VPN ühendust. Alternatiivina võite kasutada linki "Ligipääs TÜ kasutajatunnustega"
VPN ühenduse seadistamise juhend.


Kõik | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y

BASE on üks maailma võimsamaid otsingumootoreid, mis on mõeldud spetsiaalselt avatud juurdepääasuga teadusinfo leidmiseks. BASE võimaldab otsinguid ülikoolide ja teadusasutuste arhiivides, leiab väitekirju, artikleid, raporteid. Võimaldab otsinguid rohkem kui 3000 andmebaasis, 60-70% materjalidest on kättesaadavad täistekstidena. Suurepärased võimalused otsingu piiramiseks ja täpsustamiseks.

Eelretsenseeritavad, avatud juurdepääsuga biomeditsiini ajakirjad Springer Nature'lt.

E-arhiiv, mis võimaldab osalist juurdepääsu humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonna artiklite täistekstidele ning Kesk-, Ida- ja Kagu-Euroopa teemaga seotud digiteeritud dokumentidele. Täistekstidele ligipääsuks on tarvis registreerida end kasutajaks.

CORDIS -  the Community Research and Development Information Service. Andmebaas CORDIS on Euroopa Komisjoni avalikkusele mõeldud portaal Euroopa Liidu rahastatud uurimisprojektide ja nende tulemuste kohta.

DataDOI on Tartu Ülikooli repositoorium teadusandmete pikaajaliseks ja turvaliseks säilitamiseks. TÜ teadlastele on andmete üleslaadimine tasuta. 

Teadusandmete repositoorium võimaldab andmeid säilitada, jagada, taaskasutada ja tsiteerida, mis teeb TÜ teadustöö maailmas nähtavamaks. 

Digiteeritud Eesti ajalehed alates 1821. aastast, ajakirjad ja jätkväljaanded alates 2017. aastast. 

DIGARi Eesti artiklite portaali eesmärgiks on koondada ühte keskkonda ja pakkuda juurdepääsu kõigile läbi aegade Eestis ilmunud või välismaal eesti keeles avaldatud digitaalselt sündinud ja digiteeritud ajalehtedele, lisaks alates 2017.aastast ilmuvatele ajakirjadele jt jadaväljaannetele.

Portaal võimaldab väljaandeid sirvida, aga ka otsida ajalehtedes avaldatut, lugeda artiklite täistekste, lisada artiklitele märksõnu, koostada leitud artiklitest nimestikke ning saata neid oma e-postile, jagada leitud informatsiooni sotsiaalvõrgustikes ja palju muud.

Kasutajatele on võimaldatud juurdepääs 2014. aastast ilmunud ajalehtedele, 2017.aastast ilmunud ajakirjadele jt jadaväljaannetele, ning osaliselt ka vanematele ajalehtedele. Portaali täiendatakse iga päev. Vanemad ajalehed (1821–2013) lisatakse nimetuse haaval vastavalt konverteerimiskavale. Vanemaid ajakirju jt jadaväljaandeid (ilmunud enne 2017) vaata digitaalarhiivis DIGAR.

NB! Eriolukorra lõpuni ligipääs ka MTÜ Loodusajakiri kirjastatavate ajakirjade Eesti Loodus, Eesti Mets ja Horisont uuematele numbritele.

DIGAR on Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis praegu pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele. Nende hulgas on e-raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile. Raamatute ja perioodika vorming on enamasti pdf või epub, pildimaterjalil jpeg ja helisalvestistel wav. 

Juurdepääsu piiranguga väljaanded on kasutatavad Rara saali autoriseeritud töökoha arvutis.

 

Avatud juurdepääsuga eelretsenseeritud ajakirjad.

Mahukas majandusalaste uurimistööde, raamatute ja ajakirjade andmebaas.
Sisaldab viiteid ca 703 000 uurimistööle, 1 200 000 artiklile, 28000le raamatule. Suur hulk neist on täistekstina allalaaditavad. 

Sisaldab vanemate Eesti ajaleheartiklite lühikokkuvõtteid, kui need sisu või autori poolest on Eestiga seotud, samuti välismaa autorite kirjutisi. Lühemad sõnumid on sisestatud tervikuna.

Eesti artiklite andmebaas sisaldab:üksikuid artikleid 19. sajandist; õigus- ja ajalooalaseid artikleid alates aastast 1900; enamus ajakirja- ja kogumikuartikleid alates aastast 1993; humanitaar- ja sotsiaalteaduste alaseid ajaleheartikleid aastatest 1993–2013.
Eestit käsitlevaid artikleid välismaistest väljaannetest, samuti eesti autorite poolt välismaal avaldatud artikleid (Estonica).
Sealhulgas väliseestlaste poolt avaldatud ja väliseestlust käsitlevaid artikleid Välis-Eesti ajalehtedest.

Eesti sõnaraamatud ja keelekogud Eesti Keele Instituudi (EKI) kodulehel (Eesti keele käsiraamat, õigekeelsussõnaraamat, sünonüümide, antonüümide sõnaraamatud, mitmekeelsed sõnaraamatud, keelenõu ja muu keelevara).

Eesti keeleressursside keskuse (EKRK) eestikeelsed digitaalsed ressursid ja tehnoloogiad (keeletarkvara, sõnastikud, teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid).

ISIK (Eesti biograafiline andmebaas), GRAFO (haruldased trükised EKM-i Arhiivraamatukogu fondidest), KIVIKE (failirepositoorium, mis sisaldab EKM-is asuvaid materjale rahvaluule, kirjakultuuri ja kultuuriloo alalt), Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu (EKMAR) memoriaalkogude elektronkataloog jpt.

Eesti Kirjandusmuuseumi (EKM-i) kultuuriajaloo võrguvärav: interaktiivne teabekeskkond, mis tutvustab Eesti kultuuriajalugu alates 19. saj. algusest kuni Eesti Vabariigi loomiseni 1918. a. Sisuks on Eesti ja Euroopa kirjanike tutvustused, Kreutzwaldi "Kalevipoeg" ja tema saamislugu, ilukirjandus, fotod, raamatud ja e-raamatud, Noor-Eesti albumid.

Arhiiv sisaldab:

 • doktoritööde täistekste alates 2009. aastast
 • aastatel 2012-2013 kaitstud tööde lühikokkuvõtteid
 • magistri- ja bakalaureusetööde täistekste alates 2014. aastast
 • õppematerjale

Eesti märksõnastik (EMS) on kõiki ainevaldkondi hõlmav tesauruse struktuuriga ja ingliskeelsete vastetega märksõnastik erilaadiliste teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks e-kataloogis ESTER ja artiklite andmebaasis ISE. 

Andmebaasid sisaldavad vanasõnu, mõistatusi, kõnekääne jm pärimust. E-kogudest on võimalik pärida andmeid kõigi digiteeritud ja üldisesse andmebaasi liidetud tekstide kohta. Sisaldab informatsiooni mõnede teiste uurali  rahvaste pärimuse kohta ning ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

Statistika andmebaasis esitatakse riiklikku statistikat, sealhulgas piirkondlikku statistikat. Andmebaas on jaotatud valdkonniti järgmiselt: keskkond, majandus, rahvastik, sotsiaalelu. Iga valdkond jaguneb omakorda alamvaldkondadeks. Rahva- ja eluruumide ning põllumajandusloenduse andmed ja säästva arengu statistika esitatakse eraldi. Andmebaas on eesti ja inglise keeles. 

Kolmas osa Eesti mäluasutuste vahelisest säilitusalasest ühisprojektist THULE (1998-2006), mis sai teoks tänu UNESCO ja Kultuuriministeeriumi sihtfinantseerimisele, käsitleb rahvustrükist selle algusaegadest kuni aastani 1850, moodustades esimese etapi eesti kultuurimälu jaoks oluliste rahvustrükiste täielikust loetelust. 

Valik vaba juurdepääsuga eestikeelseid ülikooliõpikuid TÜ digitaalarhiivis.

Eesti vanema kirjanduse digitaaltekstikorpus EEVA on Tartu Ülikooli Raamatukogu ning Tartu Ülikooli kirjanduse ja rahvaluule osakonna ühisprojekt, mis valmib Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi „Kirjandusklassika“ programmi toetusel.

Avatud juurdepääsuga eelretsenseeritud ajakirjad.

Otsing Eesti Kirjandusmuuseumi käsikirjade andmebaasist ELLEN

EOD otsimootor annab vaba juurdepääsu ligi 40 000 raamatule, mille autoriõiguse tähtaeg on lõppenud. Andmebaas on multidistsiplinaarne.

Kirjandusloo õppeprogramm, mis sisaldab sisaldab raamatukogu, kriitikaantoloogiat, fotogaleriid, kirjanike tutvustusi, kirjanduslike terminite sõnastikku ja ajatelge.

 

 ETERAst leiab nii vanu kui ka uusi raamatuid, ajakirju, ajalehti, fotosid, postkaarte, maakaarte, õppematerjale ning Tallinna Ülikoolis kaitstud lõputöid.

EUR-Lex võimaldab tasuta juurdepääsu järgmisele teabele ELi 24 ametlikus keeles:

 • Euroopa Liidu Teataja,
 • ELi õigus (ELi aluslepingud, direktiivid, määrused, otsused, konsolideeritud õigusaktid jne),
 • ettevalmistavad aktid (seadusandlikud ettepanekud, aruanded, rohelised ja valged raamatud jne),
 • ELi kohtupraktika (otsused, määrused jne),
 • rahvusvahelised lepingud ja kokkulepped,
 • EFTA dokumendid,
 • muud avalikud dokumendid.

Euroopa Komisjoni tellitud avaliku arvamuse uuringud.

Euroopa Liidu avatud andmete portaal on keskne veebisait, mille kaudu pääseb ligi ELi institutsioonide ja muude asutuste üha suurenevale andmehulgale. Võite andmeid kasutada ja taaskasutada tasuta nii ärilistel kui ka mitteärilistel eesmärkidel.

Portaali eesmärk on edendada andmete innovatiivset kasutust ning nende majandusliku potentsiaali rakendamist, pakkudes andmetele lihtsat ja tasuta juurdepääsu. Samuti tahetakse sellega edendada ELi institutsioonide ja muude asutuste läbipaistvust ning vastutust.

ELi avatud andmete portaali haldab Euroopa Liidu Väljaannete Talitus. ELi avatud andmete poliitika rakendamise eest vastutab Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat.

 

Online juurdepääs EL publikatsioonidele, võimalus alla laadida pdf-faile või tellida tasuta materjale paberkandjal

 

 

Andmebaasist European Sources Online (ESO) saab leida infot Euroopa Liidu ja teiste Euroopa riikide majanduse, poliitika ja õiguse kohta. Sisaldab täistekste, referaate, õigusakte, pressiteateid.

EL Statistikatalituse andmebaasid

Soome Rahvusraamatukogu soome-ugri teemaliste publikatsioonide digikogu. 

Kollektsioon internetis vabalt ja täistekstidena kättesaadavatest meditsiiniajakirjadest. Lisatud ka ajakirjade impaktfaktorid.

Kollektsioon internetis vabalt kättesaadavatest biomeditsiini alastest õpikutest.

Hõlmab kiirgusalase kirjanduse, k.a. füüsika-, keemia-, meditsiini-, bioloogia-, energiaallikate ökoloogia alaseid ja majanduslikke aspekte, samuti tuumaenergeetikat.

Eestikeelsed interneti-sõnastikud 
 

Projekt, mis säilitab ja pakub ligipääsu ajaloolistele kino, televisiooni ja helisalvestuse teemalistele trükistele.

 

MIT Open Press avatud juurdepääsuga e-raamatud ja e-ajakirjad. Kasutades https://www.mitpressjournals.org/search/advanced otsingus Free and Open Access content only filtrit, leiab ka palju avatud juurdepääsuga artikleid. 

Eesti muuseumide veebivärav võimaldab kõigil huvilistel tutvuda muuseumide infosüsteemiga MuIS liitunud muuseumide kogudega. 
Museaalidega tutvumiseks saad kasutada otsingut või sirvida kogusid muuseumide järgi.
 

 

NASA Astrophysics Data System (ADS) on astronoomidele ja füüsikutele mõeldud digitaalne portaal.

ADS platvormil on kolm bibliograafilist andmebaasi, mis sisaldavad astronoomia, astrofüüsika ja füüsika publikatsioonide kirjeid ning digiteeritud arhiivartikleid. Kokku on andmebaasis üle 13 miljoni kirje. Sisukokkuvõtted ja täistekstid on indekseeritud ning otsitavad.

Maailma teadustööde repositooriumide ühine sait (OAIster). Võimalik on leida väitekirju, artikleid, uurimistöid ja konverentside materjale. Osaliselt on kättesaadavad ka täistekstid. 

166 avatud juurdepääsuga humanitaar- ja sotsiaalteaduste e-raamatut Open Book Publishers kirjastuselt. 

Üle 700 avatud juurdepääsuga e-õpiku. 

Füsioteraapiaalane tõenduspõhine andmebaas, mis pakub rohkem kui 45000 juhuslikustatud uuringut, süstemaatilist ülevaadet ja kliiniliste tavade suunist.

Vaba juurdepääsuga meditsiini- ja bioloogiaalased eelretsenseeritavad ajakirjad.

USA Rahvusliku Meditsiiniraamatukogu (NLM) ja USA Biotehnoloogia Instituudi (NCBI) poolt loodud andmebaas, mis võimaldab otsinguid Medline'st ja teistest andmebaasidest (Protein, Nucleotide, Genome, BioSystems Protein Clusters, CancerChromosomes, Taxonomy, jm.) Lingid TÜ raamatukokku ostetud ajakirjade täistekstidele ja teistele interneti ressurssidele. Vaba juurdepääs. 

USA Meditsiiniraamatukogu ja Rahvusliku Tervishoiu Instituudi (NLM / NIH) poolt kättesaadavaks tehtud bio-meditsiinilisteste teadusajakirjade arhiiv.                                                                                      

Eesti õigusaktide ametlik väljaanne. võimaldab otsinguid ka seaduste eelnõudest, kohtulahenditest. Sisaldab viiteid muudele eesti keeles veebis vabalt kättesaadavatele kohtulahenditele ja õigusaktidele.

Avatud juurdepääsuga eelretsenseeritud ajakirjad. 

Pandeemiate ja vaktsineerimisega seotud allikaid koondav SIAM Epidemiology Collection on seoses COVID-19 pandeemiaga aastaks vaba ligipääsuga.

Society for Industrial and Applied Mathematicsi (SIAM) uus ajakiri matemaatiliste, statistiliste ja arvutimeetodite kasutamisest andme- ja infoteaduses. Avatud juurdepääs 2020 aasta lõpuni. 

Sotsiaalteaduste alaste uurimistööde andmebaas. SSRN andmebaas sisaldab järgmisi osi: Accounting Research Network Cognitive Science Network Corporate Governance Network Economics Research Network Entrepreneurship Research; Policy Network Financial Economics Network Health Economics Network Information Systems; eBusiness Network Legal Scholarship Network Management Research Network Political Science Network Social Insurance Research Network.

 Digikogu annab juurdepääsu TTÜ doktori-, magistri-, bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse diplomitöödele; õpikute ja õppematerjalide e-versioonidele ning Tehnikaülikooli ajalooga seotud publikatsioonidele. TTÜ-s kaitstud doktoritöid avalikustatakse digikogus alates 2005. aastast ja lõputöid alates 2014. aastast.

Tartu Ülikooli digitaalarhiiv DSpace'is on loodud, et koguda, säilitada ja kättesaadavaks teha TÜ struktuuriüksuste digitaalse informatsiooni. digitaalarhiiv on avalik ja internetis tasuta kättesaadav, materjalid on leitavad interneti otsimootoreid kasutades. DSpace on enimkasutatav ja tunnustatud repositooriumitarkvara, mis toetab pikaajalisi säilitamise strateegiaid. Tartu Ülikooli digitaalarhiiv säilitab väitekirju, e-väljaandeid, konverentsimaterjale, digiteeritud väljaandeid, käsikirju, fotosid, kaarte, videosalvestusi jne.

TÜ DSpace kasutab elektrooniliste materjalide säilitamisel ja haldamisel metaandmeid minimaalselt, täielikult on digitaalsed objektid kirjeldatud e-kataloogis ESTER.

Veebileht annab juurdepääsu rohkem kui kahekümnele Rahvusarhiivi andmebaasile.

Venemaa suurim elektrooniline teaduspublikatsioonide andmebaas, mis on integreeritud Venemaa teaduses kasutatava  viitamisindeksiga (Russian Science Citation Index - RSCI). Lehel saab luua tasuta konto ja sisselogituna on võimalik ligi pääseda ka paljudele täistekstidele. Andmebaas sisaldab abstrakte või täistekste enam kui 29 miljonile teadusartiklile rohkem kui 5600-st teadus- või tehnikaajakirjast.

Maailmapanga statistilised andmed maailma maade arengu kohta.

Jaga seda lehekülge