Meist

Tartu Ülikooli raamatukogu on õppe- ja teadustegevust toetav üksus, mis pakub tudengitele ja teadlastele: 

 • kaasaegset õpi- ja töökeskkonda;
 • nõustamist uurimistööde koostamisel, vajalike materjalide leidmisel ja andmebaaside kasutamisel;
 • koolitusi infopädevuse alal.

Lisaks on TÜ raamatukogu ülesandeks ülikooli väljaannete arhiivkogu koostamine ning teadus- ja kultuurilooliste kogude säilitamine ja haldamine. 

Missioon: Tartu Ülikooli raamatukogu on ülikooli põhiväärtusi ja eesmärke kandev Eesti juhtiv teadusraamatukogu, mis tagab kõigile kasutajatele Eesti ja maaillma kultuuripärandi ning infoallikate kättesaadavuse targa ja teadmistepõhise ühiskonna arenguks.

Visioon: Tartu Ülikooli raamatukogu on akadeemilist kogukonda toetav, kultuuri- ja teaduspärandit väärtustav, ühiskonna vajadusi arvestav uuendusmeelne ja rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti juhtiv teadusraamatukogu.

Lugejad

2020. aasta lõpuks oli raamatukogul  30 078 registreeritud lugejat, neist väljastpoolt Tartu Ülikooli 9577 ehk 31,8%.

Lugejate osakaal  andmebaasis jagunes  järgmiselt: üliõpilased moodustasid 56% , õppejõud, teadurid 7% , magistrandid, doktorandid 11% ja muud 26% lugejate üldarvust.

Kasutus ja külastused

Aasta jooksul registreeriti 310 046 laenutust,  sh 92 645 esmakordset laenutust, 217 401 laenutähtaja pikendamist.

2020. aastal  registreeriti pearaamatukogus 131 180 füüsilist külastust ning aasta jooksul 481 951 virtuaalset külastust.

2020. aastal osales kõikidel raamatukogu poolt pakutud koolitustel kokku 2169 inimest, koolitusi tehti kokku 530 tundi.

Kogud ja teenused

Tartu Ülikooli teadus- ja arendustööks on väga oluline elektroonilise teadusinformatsiooni olemasolu.  2020. a lõpuks oli raamatukogu vahendusel loodud juurdepääs 134 sidusandmebaasile, mis sisaldasid põhiliselt teadusajakirjade täistekste,  teatmeteoseid ning maailma juhtivate teaduskirjastuste monograafiate elektroonilisi versioone.

Aasta jooksul kasvasid ülikooli raamatukogu kasutuskogud 23 341 teaviku võrra, ulatudes aasta lõpuks 3 762 646 arvestusühikuni. Kõik kogud (kasutus-, vahetus- ja varukogu) kokku sisaldasid aasta lõpuks 3 762 908 teavikut. Tartu ülikooli raamatuvara suurus 2020. a lõpuks oli 4 184 659.

Tartu Ülikooli raamatukogu on  järgmiste  Eesti ja rahvusvaheliste ühenduste  liige:

 • Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (ELNET Konsortsium)
 • Rahvusvaheline raamatukoguühingute ja -institutsioonide liit (IFLA, International Federation of Library Associations)
 • Euroopa Teadusraamatukogude Liit (LIBER, League of European Research Libraries)
 • Euroopa Tervishoiuteabe ja Meditsiiniraamatukogude Assotsiatsioon (EAHIL, European Assotiation for Health Information and Library Association)
 • Rahvusvaheline Muusikaraamatukogude, -arhiivide ja -dokumendikeskuste Assotsiatsioon (IAML, International Association of Music Libraries, Archives and Dokumentation Centres)
 • Rahvusvaheline Heli- ja Audiovisuaalsete Arhiivide Assotsiatsioon (IASA, International Association of Sound and Audiovisual Archives)
 • Rahvusvaheline Õigusraamatukogude Assotsiatsioon (IALL, International Assotiation of Law Libraries)
 • Juriidiliste teabekeskuste ja õigusalaste infospetsialistide konsortsium (CLRCLIS, Consortium of Legal Resource Centres and Legal Information Specialists)
 • Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsium (CERL, The Consortium of European Research Libraries)
 • Bibliotheca Baltica
 • SPARC Europe
 • ENCES European Network for Copyright in support of Education and Science
 • DataCite (International Data Citation Initiative)
 • Europe Direct teabeteenistus

Jaga seda lehekülge