Meist

Tartu Ülikooli raamatukogu on õppe- ja teadustegevust toetav üksus, mis pakub tudengitele ja teadlastele: 

 • kaasaegset õpi- ja töökeskkonda;
 • nõustamist uurimistööde koostamisel, vajalike materjalide leidmisel ja andmebaaside kasutamisel;
 • koolitusi infopädevuse alal.

Lisaks on TÜ raamatukogu ülesandeks ülikooli väljaannete arhiivkogu koostamine ning teadus- ja kultuurilooliste kogude sälitamine ja haldamine. 

Missioon: Tartu Ülikooli raamatukogu toetab õppetööd, teadusuuringuid ja elukestvat õpet, tagades Tartu Ülikoolile ja Eesti ühiskonnale juurdepääsu Eesti kultuuripärandile ja maailma inforessurssidele. Tegevustes lähtub raamatukogu oma põhiväärtustest: professionaalsus, avatus, koostöö ja pühendumus.

Visioon: Olla endiselt nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasemel tunnustatud ja usaldusväärne teadusraamatukogu, avalikkusele nähtav, sihtgruppide huve hindav ja arvestav füüsiline ja virtuaalne keskkond ning kultuuri- ja teadusajaloolist tähendust kandev mäluasutus.

Lugejad

2018. aastal oli raamatukoguhoone lugejatele renoveerimistööde tõttu suletud jaanuarist aprillini ning sel ajal toimis vaid kojulaenutus avariiuli kogudest. Kõik see on jätnud  jälje  ka kasutusstatistikasse.
2018. aasta lõpuks oli raamatukogul  40 574 registreeritud lugejat, neist väljastpoolt Tartu Ülikooli 17 242 ehk 42%.
Lugejate osakaal  andmebaasis jagunes  tegevusalati  järgmiselt: üliõpilased moodustasid 54% , õppejõud, teadurid 4,6% magistrandid, doktorandid 8,4% ja muud 33% lugejate üldarvust.
 

Kasutus ja külastused

Aasta jooksul registreeriti 344 208 laenutust,  sh 42 350 esmakordset laenutust, 156 699 laenutähtaja pikendamist.
2018. aastal  registreeriti pearaamatukogus 157 192 füüsilist külastust ning aasta jooksul 1 943 439 virtuaalset külastust.
2018. aastal osales kõikidel raamatukogu poolt pakutud koolitustel kokku 3282 inimest, koolitusi tehti kokku 472 tundi.

 

Kogud ja teenused

Tartu Ülikooli teadus- ja arendustööks on väga oluline elektroonilise teadusinformatsiooni olemasolu.  2018. a lõpuks oli raamatukogu vahendusel loodud juurdepääs 119 sidusandmebaasile, mis sisaldasid põhiliselt teadusajakirjade täistekste,  teatmeteoseid ning maailma juhtivate teaduskirjastuste monograafiate elektroonilisi versioone. 
Aasta jooksul kasvasid ülikooli raamatukogu kasutuskogud 28671 teaviku võrra, ulatudes aasta lõpuks 3 719 769 arvestusühikuni. Kõik kogud (kasutus-, vahetus- ja varukogu) kokku sisaldasid aasta lõpuks 3 723 130  teavikut. Tartu ülikooli raamatuvara suurus 2018. a lõpuks oli 4 074 105.

Tartu Ülikooli raamatukogu arvudes 2013-2017

Raamatukogu aastaaruanded TÜ digitaalarhiivis.

Tartu Ülikooli raamatukogu on  järgmiste  Eesti ja rahvusvaheliste ühenduste  liige:

 • Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (ELNET Konsortsium)
 • Rahvusvaheline raamatukoguühingute ja -institutsioonide liit (IFLA, International Federation of Library Associations)
 • Euroopa Teadusraamatukogude Liit (LIBER, League of European Research Libraries)
 • Euroopa Tervishoiuteabe ja Meditsiiniraamatukogude Assotsiatsioon (EAHIL, European Assotiation for Health Information and Library Association)
 • Rahvusvaheline Muusikaraamatukogude, -arhiivide ja -dokumendikeskuste Assotsiatsioon (IAML, International Association of Music Libraries, Archives and Dokumentation Centres)
 • Rahvusvaheline Heli- ja Audiovisuaalsete Arhiivide Assotsiatsioon (IASA, International Association of Sound and Audiovisual Archives)
 • Rahvusvaheline Õigusraamatukogude Assotsiatsioon (IALL, International Assotiation of Law Libraries)
 • Juriidiliste teabekeskuste ja õigusalaste infospetsialistide konsortsium (CLRCLIS, Consortium of Legal Resource Centres and Legal Information Specialists)
 • Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsium (CERL, The Consortium of European Research Libraries)
 • Bibliotheca Baltica
 • SPARC Europe
 • ENCES European Network for Copyright in support of Education and Science
 • DataCite (International Data Citation Initiative)
 • Europe Direct teabeteenistus

Jaga seda lehekülge