Meist

Tartu Ülikooli raamatukogu on Tartu Ülikooli koosseisus olev teadusraamatukogu (haridus- ja teadusministri käskkirja 3.08.2011/nr 623 kohaselt), mis tegutseb oma põhikirja, Tartu Ülikooli põhikirja, Tartu Ülikooli seaduse, säilituseksemplari seaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse ning teiste õigusaktide alusel.

Raamatukogu teadvustab ja hindab kõrgelt oma ühiskondlikku rolli mäluasutuse ja kultuuri järjepidevuse kandjana. Sellest lähtudes on üks eesmärk olla avatud nii maailma raamatukogunduses toimuvale kui ka ühiskonna vajadustele. Eesti ja rahvusvaheliste ühenduste liikmena annab Tartu Ülikooli raamatukogu oma panuse nende organisatsioonide strateegiliste eesmärkide täitmisse ning hoiab oma positsiooni kompetentsikeskusena teiste mäluasutuste seas. Kaasates partnereid ülikoolist ja väljastpoolt, arendab raamatukogu koostööd ja osaleb erinevates projektides.

Missoon: Tartu Ülikooli raamatukogu toetab õppetööd, teadusuuringuid ja elukestvat õpet, tagades Tartu Ülikoolile ja Eesti ühiskonnale juurdepääsu Eesti kultuuripärandile ja maailma inforessurssidele. Tegevustes lähtub raamatukogu oma põhiväärtustest: professionaalsus, avatus, koostöö ja pühendumus.

Visioon: Olla endiselt nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasemel tunnustatud ja usaldusväärne teadusraamatukogu, avalikkusele nähtav, sihtgruppide huve hindav ja arvestav füüsiline ja virtuaalne keskkond ning kultuuri- ja teadusajaloolist tähendust kandev mäluasutus.

Lugejad
2016. aasta lõpuks oli raamatukogul  54 648 registreeritud lugejat, neist väljastpoolt Tartu Ülikooli 23 527 ehk 43%.
Lugejate osakaal jaguneb järgmiselt: üliõpilased moodustasid 67%, õppejõud, teadurid, doktorandid 6% ja muud 27%.

Kasutus ja külastused
Aasta jooksul registreeriti 500 576 laenutust,  sh 88 471 esmakordset laenutust, 244 935 laenutähtaja pikendamist.
2016. aastal perioodil jaanuar-juuni registreeriti pearaamatukogus 111 753 füüsilist külastust ning aasta jooksul 16 722 040 virtuaalset külastust.
2016. aastal osales kõikidel raamatukogu poolt pakutud koolitustel kokku 2278 inimest (sh läbis esmakursuslaste koolituse 1517 tudengit), koolitusi tehti kokku 495 tundi.

Kogud ja teenused
Tartu Ülikooli teadus- ja arendustööks on väga oluline elektroonilise teadusinformatsiooni olemasolu. 2016. aasta lõpuks oli raamatukogu vahendusel loodud juurdepääs 121 andmebaasile, mis sisaldasid teadusajakirjade täistekste, teatmeteoseid ning maailma juhtivate teaduskirjastuste monograafiate e-versioone.

Aasta jooksul kasvasid ülikooli raamatukogu kasutuskogud 34 513 teaviku võrra, ulatudes aasta lõpuks 3 690 730 arvestusühikuni. Kõik kogud (kasutus-, vahetus- ja varukogu) kokku sisaldasid aasta lõpuks 3 789 692 teavikut. Tartu ülikooli raamatuvara suurus 2016. a lõpuks oli 4 130 508.

Tartu Ülikooli raamatukogu arvudes 2012-2016

Raamatukogu aastaaruanded TÜ digitaalarhiivis.

Tartu Ülikooli raamatukogu on  järgmiste  Eesti ja rahvusvaheliste ühenduste  liige:

 • Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (ELNET Konsortsium)
 • Rahvusvaheline raamatukoguühingute ja -institutsioonide liit (IFLA, International Federation of Library Associations)
 • Euroopa Teadusraamatukogude Liit (LIBER, League of European Research Libraries)
 • Euroopa Tervishoiuteabe ja Meditsiiniraamatukogude Assotsiatsioon (EAHIL, European Assotiation for Health Information and Library Association)
 • Rahvusvaheline Muusikaraamatukogude, -arhiivide ja -dokumendikeskuste Assotsiatsioon (IAML, International Association of Music Libraries, Archives and Dokumentation Centres)
 • Rahvusvaheline Heli- ja Audiovisuaalsete Arhiivide Assotsiatsioon (IASA, International Association of Sound and Audiovisual Archives)
 • Rahvusvaheline Õigusraamatukogude Assotsiatsioon (IALL, International Assotiation of Law Libraries)
 • Juriidiliste teabekeskuste ja õigusalaste infospetsialistide konsortsium (CLRCLIS, Consortium of Legal Resource Centres and Legal Information Specialists)
 • Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsium (CERL, The Consortium of European Research Libraries)
 • Bibliotheca Baltica
 • SPARC Europe
 • ENCES European Network for Copyright in support of Education and Science
 • DataCite (International Data Citation Initiative)
 • Europe Direct teabeteenistus

 

 

 

Jaga seda lehekülge