Meist

Tartu Ülikooli raamatukogu on õppe- ja teadustegevust toetav üksus, mis pakub tudengitele ja teadlastele: 

 • kaasaegset õpi- ja töökeskkonda;
 • nõustamist uurimistööde koostamisel, vajalike materjalide leidmisel ja andmebaaside kasutamisel;
 • koolitusi infopädevuse alal.

Lisaks on TÜ raamatukogu ülesandeks ülikooli väljaannete arhiivkogu koostamine ning teadus- ja kultuurilooliste kogude säilitamine ja haldamine. 

Missioon: Tartu Ülikooli raamatukogu on ülikooli põhiväärtusi ja eesmärke kandev Eesti juhtiv teadusraamatukogu, mis tagab kõigile kasutajatele Eesti ja maaillma kultuuripärandi ning infoallikate kättesaadavuse targa ja teadmistepõhise ühiskonna arenguks.

Visioon: Tartu Ülikooli raamatukogu on akadeemilist kogukonda toetav, kultuuri- ja teaduspärandit väärtustav, ühiskonna vajadusi arvestav uuendusmeelne ja rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti juhtiv teadusraamatukogu.

Lugejad

2022. aasta lõpuks oli raamatukogul  35 553 registreeritud lugejat, neist väljastpoolt Tartu Ülikooli 10942 ehk 31%. Lugejate osakaal  andmebaasis jagunes  järgmiselt: üliõpilased moodustasid 58,4% , õppejõud, teadurid 6,2% , magistrandid, doktorandid 12,4% ja muud 23% lugejate üldarvust.

2022. aastal registreeriti  4039 uut lugejat, mis teeb keskmiselt 77 uut lugejat nädalas. 

Kasutus ja külastused

Aasta jooksul registreeriti 300 744 laenutust,  sh 87 235 esmakordset laenutust, 213 509 laenutähtaja pikendamist.

2022. aastal  registreeriti pearaamatukogus 156 375 füüsilist külastust ning  3 814 804 virtuaalset külastust.

2022. aastal osales kõikidel raamatukogu poolt pakutud koolitustel kokku 2957 inimest, koolitusi tehti kokku 663  tundi.

Kogud ja teenused

Tartu Ülikooli teadus- ja arendustööks on väga oluline elektroonilise teadusinformatsiooni olemasolu.  2022. a lõpuks oli raamatukogu vahendusel loodud juurdepääs 134 sidusandmebaasile, mis sisaldasid põhiliselt teadusajakirjade täistekste,  teatmeteoseid ning maailma juhtivate teaduskirjastuste monograafiate elektroonilisi versioone.

2022. aastal  kasvasid  ülikooli raamatukogu kasutuskogud 30514 teaviku võrra, ulatudes aasta lõpuks 3 794 318 arvestusühikuni. Kõik kogud (kasutus-, vahetus- ja varukogu) kokku sisaldasid aasta lõpuks 3 794 580  teavikut. Tartu ülikooli raamatuvara suurus 2022. a lõpuks oli 4 224 736.

 

 

Tartu Ülikooli raamatukogu on  järgmiste  Eesti ja rahvusvaheliste ühenduste  liige:

 • Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (ELNET Konsortsium)
 • Rahvusvaheline raamatukoguühingute ja -institutsioonide liit (IFLA, International Federation of Library Associations)
 • Euroopa Teadusraamatukogude Liit (LIBER, League of European Research Libraries)
 • Avatud Juurdepääsuga Repositooriumide Liit (COAR)
 • Euroopa Tervishoiuteabe ja Meditsiiniraamatukogude Assotsiatsioon (EAHIL, European Assotiation for Health Information and Library Association)
 • Rahvusvaheline Muusikaraamatukogude, -arhiivide ja -dokumendikeskuste Assotsiatsioon (IAML, International Association of Music Libraries, Archives and Dokumentation Centres)
 • Rahvusvaheline Heli- ja Audiovisuaalsete Arhiivide Assotsiatsioon (IASA, International Association of Sound and Audiovisual Archives)
 • Rahvusvaheline Õigusraamatukogude Assotsiatsioon (IALL, International Assotiation of Law Libraries)
 • Juriidiliste teabekeskuste ja õigusalaste infospetsialistide konsortsium (CLRCLIS, Consortium of Legal Resource Centres and Legal Information Specialists)
 • Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsium (CERL, The Consortium of European Research Libraries)
 • Bibliotheca Baltica
 • DataCite (International Data Citation Initiative)
 • Europe Direct teabeteenistus

Jaga seda lehekülge