Meist

Tartu Ülikooli raamatukogu on õppe- ja teadustegevust toetav üksus, mis pakub tudengitele ja teadlastele: 

 • kaasaegset õpi- ja töökeskkonda;
 • nõustamist uurimistööde koostamisel, vajalike materjalide leidmisel ja andmebaaside kasutamisel;
 • koolitusi infopädevuse alal.

Lisaks on TÜ raamatukogu ülesandeks ülikooli väljaannete arhiivkogu koostamine ning teadus- ja kultuurilooliste kogude säilitamine ja haldamine. 

Missioon: Tartu Ülikooli raamatukogu on ülikooli põhiväärtusi ja eesmärke kandev Eesti juhtiv teadusraamatukogu, mis tagab kõigile kasutajatele Eesti ja maaillma kultuuripärandi ning infoallikate kättesaadavuse targa ja teadmistepõhise ühiskonna arenguks.

Visioon: Tartu Ülikooli raamatukogu on akadeemilist kogukonda toetav, kultuuri- ja teaduspärandit väärtustav, ühiskonna vajadusi arvestav uuendusmeelne ja rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti juhtiv teadusraamatukogu.

Lugejad

2021. aasta lõpuks oli raamatukogul  31 866 registreeritud lugejat, neist väljastpoolt Tartu Ülikooli 9628 ehk 30%.

Lugejate osakaal  andmebaasis jagunes  järgmiselt: üliõpilased moodustasid 58% , õppejõud, teadurid 6,5% , magistrandid, doktorandid 12% ja muud 23,5% lugejate üldarvust.

Kasutus ja külastused

Aasta jooksul registreeriti 323 524 laenutust,  sh 100 931 esmakordset laenutust, 222 593 laenutähtaja pikendamist.

2021. aastal  registreeriti pearaamatukogus 122 415 füüsilist külastust ning aasta jooksul 3 874 207 virtuaalset külastust.

2021. aastal osales kõikidel raamatukogu poolt pakutud koolitustel kokku 2512 inimest, koolitusi tehti kokku 610  tundi.

Kogud ja teenused

Tartu Ülikooli teadus- ja arendustööks on väga oluline elektroonilise teadusinformatsiooni olemasolu.  2021. a lõpuks oli raamatukogu vahendusel loodud juurdepääs 134 sidusandmebaasile, mis sisaldasid põhiliselt teadusajakirjade täistekste,  teatmeteoseid ning maailma juhtivate teaduskirjastuste monograafiate elektroonilisi versioone.

Aasta jooksul kasvasid ülikooli raamatukogu kasutuskogud 31327 teaviku võrra, ulatudes aasta lõpuks 3 772 093 arvestusühikuni. Kõik kogud (kasutus-, vahetus- ja varukogu) kokku sisaldasid aasta lõpuks 3 772 355 teavikut. Tartu ülikooli raamatuvara suurus 2021. a lõpuks oli 4 198 634.

 

Tartu Ülikooli raamatukogu on  järgmiste  Eesti ja rahvusvaheliste ühenduste  liige:

 • Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (ELNET Konsortsium)
 • Rahvusvaheline raamatukoguühingute ja -institutsioonide liit (IFLA, International Federation of Library Associations)
 • Euroopa Teadusraamatukogude Liit (LIBER, League of European Research Libraries)
 • Euroopa Tervishoiuteabe ja Meditsiiniraamatukogude Assotsiatsioon (EAHIL, European Assotiation for Health Information and Library Association)
 • Rahvusvaheline Muusikaraamatukogude, -arhiivide ja -dokumendikeskuste Assotsiatsioon (IAML, International Association of Music Libraries, Archives and Dokumentation Centres)
 • Rahvusvaheline Heli- ja Audiovisuaalsete Arhiivide Assotsiatsioon (IASA, International Association of Sound and Audiovisual Archives)
 • Rahvusvaheline Õigusraamatukogude Assotsiatsioon (IALL, International Assotiation of Law Libraries)
 • Juriidiliste teabekeskuste ja õigusalaste infospetsialistide konsortsium (CLRCLIS, Consortium of Legal Resource Centres and Legal Information Specialists)
 • Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsium (CERL, The Consortium of European Research Libraries)
 • Bibliotheca Baltica
 • SPARC Europe
 • ENCES European Network for Copyright in support of Education and Science
 • DataCite (International Data Citation Initiative)
 • Europe Direct teabeteenistus

Jaga seda lehekülge