Meist

Tartu Ülikooli raamatukogu on õppe- ja teadustegevust toetav üksus, mis pakub tudengitele ja teadlastele: 

 • kaasaegset õpi- ja töökeskkonda;
 • nõustamist uurimistööde koostamisel, vajalike materjalide leidmisel ja andmebaaside kasutamisel;
 • koolitusi infopädevuse alal.

Lisaks on TÜ raamatukogu ülesandeks ülikooli väljaannete arhiivkogu koostamine ning teadus- ja kultuurilooliste kogude sälitamine ja haldamine. 

Missioon: Tartu Ülikooli raamatukogu toetab õppetööd, teadusuuringuid ja elukestvat õpet, tagades Tartu Ülikoolile ja Eesti ühiskonnale juurdepääsu Eesti kultuuripärandile ja maailma inforessurssidele. Tegevustes lähtub raamatukogu oma põhiväärtustest: professionaalsus, avatus, koostöö ja pühendumus.

Visioon: Olla endiselt nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasemel tunnustatud ja usaldusväärne teadusraamatukogu, avalikkusele nähtav, sihtgruppide huve hindav ja arvestav füüsiline ja virtuaalne keskkond ning kultuuri- ja teadusajaloolist tähendust kandev mäluasutus.

Lugejad

2017. aastal oli raamatukoguhoone lugejatele renoveerimistööde tõttu suletud, toimis vaid kojulaenutus avariiuli kogudest. Kõik see on jätnud  jälje ka kasutusstatistikasse.
2017. aasta lõpuks oli raamatukogul  56 608 registreeritud lugejat, neist väljastpoolt Tartu Ülikooli 33 339 ehk 59%.
Lugejate osakaal  andmebaasis jagunes  tegevusalati  järgmiselt: üliõpilased, magistrandid moodustasid 50% , õppejõud, teadurid, doktorandid 6% ja muud 44% lugejate üldarvust.

Kasutus ja külastused

Aasta jooksul registreeriti 371 801 laenutust,  sh 32 527 esmakordset laenutust, 178 618 laenutähtaja pikendamist.
2017. aastal  registreeriti pearaamatukogus 15 437 füüsilist külastust ning aasta jooksul 161 943 467 virtuaalset külastust (sh kodulehekülje, DSpace`i ja ESTERi külastused).
2017. aastal osales kõikidel raamatukogu poolt pakutud koolitustel kokku 2694 inimest, koolitusi tehti kokku 399 tundi.

Kogud ja teenused

Tartu Ülikooli teadus- ja arendustööks on väga oluline elektroonilise teadusinformatsiooni olemasolu.  2017. a lõpuks oli raamatukogu vahendusel loodud juurdepääs 119 sidusandmebaasile, mis sisaldasid põhiliselt teadusajakirjade täistekste,  teatmeteoseid ning maailma juhtivate teaduskirjastuste monograafiate elektroonilisi versioone.
Aasta jooksul kasvasid ülikooli raamatukogu kasutuskogud 23816 teaviku võrra, ulatudes aasta lõpuks 3 697 364 arvestusühikuni. Kõik kogud (kasutus-, vahetus- ja varukogu) kokku sisaldasid aasta lõpuks 3 795 169 teavikut. Tartu ülikooli raamatuvara suurus 2017. a lõpuks oli 4 144 997.

Tartu Ülikooli raamatukogu arvudes 2013-2017

Raamatukogu aastaaruanded TÜ digitaalarhiivis.

Tartu Ülikooli raamatukogu on  järgmiste  Eesti ja rahvusvaheliste ühenduste  liige:

 • Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (ELNET Konsortsium)
 • Rahvusvaheline raamatukoguühingute ja -institutsioonide liit (IFLA, International Federation of Library Associations)
 • Euroopa Teadusraamatukogude Liit (LIBER, League of European Research Libraries)
 • Euroopa Tervishoiuteabe ja Meditsiiniraamatukogude Assotsiatsioon (EAHIL, European Assotiation for Health Information and Library Association)
 • Rahvusvaheline Muusikaraamatukogude, -arhiivide ja -dokumendikeskuste Assotsiatsioon (IAML, International Association of Music Libraries, Archives and Dokumentation Centres)
 • Rahvusvaheline Heli- ja Audiovisuaalsete Arhiivide Assotsiatsioon (IASA, International Association of Sound and Audiovisual Archives)
 • Rahvusvaheline Õigusraamatukogude Assotsiatsioon (IALL, International Assotiation of Law Libraries)
 • Juriidiliste teabekeskuste ja õigusalaste infospetsialistide konsortsium (CLRCLIS, Consortium of Legal Resource Centres and Legal Information Specialists)
 • Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsium (CERL, The Consortium of European Research Libraries)
 • Bibliotheca Baltica
 • SPARC Europe
 • ENCES European Network for Copyright in support of Education and Science
 • DataCite (International Data Citation Initiative)
 • Europe Direct teabeteenistus

Jaga seda lehekülge