Meist

Tartu Ülikooli raamatukogu on õppe- ja teadustegevust toetav üksus, mis pakub tudengitele ja teadlastele: 

 • kaasaegset õpi- ja töökeskkonda;
 • nõustamist uurimistööde koostamisel, vajalike materjalide leidmisel ja andmebaaside kasutamisel;
 • koolitusi infopädevuse alal.

Lisaks on TÜ raamatukogu ülesandeks ülikooli väljaannete arhiivkogu koostamine ning teadus- ja kultuurilooliste kogude sälitamine ja haldamine. 

Missioon: Tartu Ülikooli raamatukogu toetab õppetööd, teadusuuringuid ja elukestvat õpet, tagades Tartu Ülikoolile ja Eesti ühiskonnale juurdepääsu Eesti kultuuripärandile ja maailma inforessurssidele. Tegevustes lähtub raamatukogu oma põhiväärtustest: professionaalsus, avatus, koostöö ja pühendumus.

Visioon: Olla endiselt nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasemel tunnustatud ja usaldusväärne teadusraamatukogu, avalikkusele nähtav, sihtgruppide huve hindav ja arvestav füüsiline ja virtuaalne keskkond ning kultuuri- ja teadusajaloolist tähendust kandev mäluasutus.

Lugejad

2019. aasta lõpuks oli raamatukogul  30 933 registreeritud lugejat, neist väljastpoolt Tartu Ülikooli 9516 ehk 31%.
Lugejate osakaal  andmebaasis jagunes  tegevusalati  järgmiselt: üliõpilased moodustasid 62% , õppejõud, teadurid 6% magistrandid, doktorandid 10% ja muud 22% lugejate üldarvust.
 

Kasutus ja külastused

Aasta jooksul registreeriti 362 344 laenutust,  sh 73 098 esmakordset laenutust, 171 364 laenutähtaja pikendamist.
2019. aastal  registreeriti pearaamatukogus 207 895 füüsilist külastust ning aasta jooksul 3 827 476 virtuaalset külastust.
2019. aastal osales kõikidel raamatukogu poolt pakutud koolitustel kokku 3320 inimest, koolitusi tehti kokku 446 tundi.
 

Kogud ja teenused

Tartu Ülikooli teadus- ja arendustööks on väga oluline elektroonilise teadusinformatsiooni olemasolu.  2019. a lõpuks oli raamatukogu vahendusel loodud juurdepääs 119 sidusandmebaasile, mis sisaldasid põhiliselt teadusajakirjade täistekste,  teatmeteoseid ning maailma juhtivate teaduskirjastuste monograafiate elektroonilisi versioone.
Aasta jooksul kasvasid ülikooli raamatukogu kasutuskogud 31 775 teaviku võrra, ulatudes aasta lõpuks 3 744 580 arvestusühikuni. Kõik kogud (kasutus-, vahetus- ja varukogu) kokku sisaldasid aasta lõpuks 3 744 753  teavikut. Tartu ülikooli raamatuvara suurus 2019. a lõpuks oli 4 103 036.
 

Tartu Ülikooli raamatukogu arvudes 2015-2019

Raamatukogu aastaaruanded

Tartu Ülikooli raamatukogu on  järgmiste  Eesti ja rahvusvaheliste ühenduste  liige:

 • Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (ELNET Konsortsium)
 • Rahvusvaheline raamatukoguühingute ja -institutsioonide liit (IFLA, International Federation of Library Associations)
 • Euroopa Teadusraamatukogude Liit (LIBER, League of European Research Libraries)
 • Euroopa Tervishoiuteabe ja Meditsiiniraamatukogude Assotsiatsioon (EAHIL, European Assotiation for Health Information and Library Association)
 • Rahvusvaheline Muusikaraamatukogude, -arhiivide ja -dokumendikeskuste Assotsiatsioon (IAML, International Association of Music Libraries, Archives and Dokumentation Centres)
 • Rahvusvaheline Heli- ja Audiovisuaalsete Arhiivide Assotsiatsioon (IASA, International Association of Sound and Audiovisual Archives)
 • Rahvusvaheline Õigusraamatukogude Assotsiatsioon (IALL, International Assotiation of Law Libraries)
 • Juriidiliste teabekeskuste ja õigusalaste infospetsialistide konsortsium (CLRCLIS, Consortium of Legal Resource Centres and Legal Information Specialists)
 • Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsium (CERL, The Consortium of European Research Libraries)
 • Bibliotheca Baltica
 • SPARC Europe
 • ENCES European Network for Copyright in support of Education and Science
 • DataCite (International Data Citation Initiative)
 • Europe Direct teabeteenistus

Jaga seda lehekülge