Meist

Tartu Ülikooli raamatukogu on Tartu Ülikooli koosseisus olev teadusraamatukogu (haridus- ja teadusministri käskkirja 3.08.2011/nr 623 kohaselt), mis tegutseb oma põhikirja, Tartu Ülikooli põhikirja, Tartu Ülikooli seaduse, säilituseksemplari seaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse ning teiste õigusaktide alusel.

Raamatukogu teadvustab ja hindab kõrgelt oma ühiskondlikku rolli mäluasutuse ja kultuuri järjepidevuse kandjana. Sellest lähtudes on üks eesmärk olla avatud nii maailma raamatukogunduses toimuvale kui ka ühiskonna vajadustele. Eesti ja rahvusvaheliste ühenduste liikmena annab Tartu Ülikooli raamatukogu oma panuse nende organisatsioonide strateegiliste eesmärkide täitmisse ning hoiab oma positsiooni kompetentsikeskusena teiste mäluasutuste seas. Kaasates partnereid ülikoolist ja väljastpoolt, arendab raamatukogu koostööd ja osaleb erinevates projektides.

Missoon: Tartu Ülikooli raamatukogu toetab õppetööd, teadusuuringuid ja elukestvat õpet, tagades Tartu Ülikoolile ja Eesti ühiskonnale juurdepääsu Eesti kultuuripärandile ja maailma inforessurssidele. Tegevustes lähtub raamatukogu oma põhiväärtustest: professionaalsus, avatus, koostöö ja pühendumus.

Visioon: Olla endiselt nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasemel tunnustatud ja usaldusväärne teadusraamatukogu, avalikkusele nähtav, sihtgruppide huve hindav ja arvestav füüsiline ja virtuaalne keskkond ning kultuuri- ja teadusajaloolist tähendust kandev mäluasutus.

Lugejad
2015. aasta lõpuks oli raamatukogul  50 630 registreeritud lugejat, neist väljastpoolt Tartu Ülikooli 21 703 ehk 42,8%.
Lugejate osakaal jaguneb järgmiselt: üliõpilased moodustasid 66%, õppejõud, teadurid, doktorandid 5% ja muud 29%.

Kasutus ja külastused
Aasta jooksul registreeriti 628 055 laenutust,  sh 147 527 esmakordset laenutust, 306 296 laenutähtaja pikendamist.
2015. aastal registreeriti pearaamatukogus 205 021 füüsilist külastust ning 14 742 315 virtuaalset külastust.
2015. aastal osales kõikidel raamatukogu poolt pakutud koolitustel kokku 2189 inimest (sh läbis esmakursuslaste koolituse 1279 tudengit), koolitusi tehti kokku 580 tundi.

Kogud ja teenused
Tartu Ülikooli teadus- ja arendustööks on väga oluline elektroonilise teadusinformatsiooni olemasolu. 2015. aasta lõpuks oli raamatukogu vahendusel loodud juurdepääs 107 andmebaasile, mis sisaldasid 68 014 teadusajakirja täisteksti või referaati, hulgaliselt teatmeteoseid ning maailma juhtivate teaduskirjastuste monograafiate e-versioone.

Aasta jooksul kasvasid ülikooli raamatukogu kasutuskogud 42 971 teaviku võrra, ulatudes aasta lõpuks 3 670 532 arvestusühikuni. Kõik kogud (kasutus-, vahetus- ja varukogu) kokku sisaldasid aasta lõpuks 3 805 362 teavikut. Tartu ülikooli raamatuvara suurus 2015. a lõpuks oli 4 135 898.

Raamatukogu aastaaruanded TÜ digitaalarhiivis.

Tartu Ülikooli raamatukogu on  järgmiste  Eesti ja rahvusvaheliste ühenduste  liige:

 • Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (ELNET Konsortsium)
 • Rahvusvaheline raamatukoguühingute ja -institutsioonide liit (IFLA, International Federation of Library Associations)
 • Euroopa Teadusraamatukogude Liit (LIBER, League of European Research Libraries)
 • Euroopa Tervishoiuteabe ja Meditsiiniraamatukogude Assotsiatsioon (EAHIL, European Assotiation for Health Information and Library Association)
 • Rahvusvaheline Muusikaraamatukogude, -arhiivide ja -dokumendikeskuste Assotsiatsioon (IAML, International Association of Music Libraries, Archives and Dokumentation Centres)
 • Rahvusvaheline Heli- ja Audiovisuaalsete Arhiivide Assotsiatsioon (IASA, International Association of Sound and Audiovisual Archives)
 • Rahvusvaheline Õigusraamatukogude Assotsiatsioon (IALL, International Assotiation of Law Libraries)
 • Juriidiliste teabekeskuste ja õigusalaste infospetsialistide konsortsium (CLRCLIS, Consortium of Legal Resource Centres and Legal Information Specialists)
 • Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsium (CERL, The Consortium of European Research Libraries)
 • Bibliotheca Baltica
 • SPARC Europe
 • ENCES European Network for Copyright in support of Education and Science
 • DataCite (International Data Citation Initiative)
 • Europe Direct teabeteenistus

 

 

 

Jaga seda lehekülge