Sedel- ja kaartkataloogid

Sedel- ja kaartkataloogid (ruum 292)

Alates 1999. aastast sedel- ja kaartkatalooge enam ei täiendata ega parandata

Raamatute ja dissertatsioonide kataloogid


Võõrkeelse kirjanduse tähestikkataloog (-1944). Ladina tähestik

Sedelkataloog kajastab peamiselt võõrkeelseid raamatuid (ka kreeka ja idamaade keeltes), osaliselt ka perioodilisi väljaandeid, dissertatsioone ja separaate, mis on ilmunud enne 1945. aastat. Kataloog on leitav ka digiteerituna EMILis.

Link kataloogi

 

Võõrkeelsete raamatute tähestikkataloog (1945-1998). Ladina tähestik

Kaartkataloog kajastab ladina tähestikus võõrkeelseid raamatuid, dissertatsioone, kaarte, separaate, Eestis ilmunud preprinte, mikrofilme, mis on ilmunud aastatel 1945-1998.

Venekeelse kirjanduse tähestikkataloog (-1916)

Sedelkataloog kajastab aastatel 1909-1916 hangitud venekeelseid raamatuid. Kirjed kataloogis on järjestatud nn preisi reeglite järgi. Kataloog on leitav ka digiteerituna EMILis. Vanema venekeelse kirjanduse leidmiseks vaata ka 1910. a. ilmunud raamatkataloogi Каталог русских книг Библиотеки Императорского Юрьевского унивеситета. Юрьев, 1910.VIII, 653 lk.

Link kataloogi

 

Võõrkeelsete raamatute tähestikkataloog (1917-1998). Slaavi tähestik

Kaartkkataloog kajastab aastatel 1917-1998 ilmunud venekeelseid ja muudes slaavi keeltes raamatuid, dissertatsioone, autoreferaate, separaate, diplomi- ja auhinnatöid, TRÜ käsikirjalisi teadustöid.

Süstemaatiline kataloog (koostatud 1870-1915)

Kaartkataloog kajastab kuni 1915. aastani ilmunud võõrkeelseid raamatuid ja osaliselt ka dissertatsioone. Kataloogi ülesehituse aluseks on spetsiaalselt loodud liigitussüsteem, milles on 15 pealiiki. Kataloogi kasutamist hõlbustab selle juurde kuuluv saksa- ja venekeelne „võti“ - kataloogi juurde kuuluvad raamatutena ilmunud liigitussüsteemid („Schlüssel zum Systematischen Katalog der Dorpater Universitäts-Bibliothek“. Dorpat, 1873. 43 lk. ja „Ключ к систематическому каталогу Библиотеки Имп. Юрьевского университета“. Юрьев, 1900. 55 lk.).

Eestikeelse kirjanduse märksõnakataloog (koostatud 1922-1998)

Kataloog võimaldab otsida vanemat eestikeelset kirjandust märksõnade järgi. Kataloog peegeldab aastatel 1632-1944 ilmunud eestikeelseid raamatuid, separaate, ajakirju ja jätkväljaandeid, ajalehti, dissertatsioone, diplomi- ja auhinnatöid. Ilukirjandus peegeldub kataloogis osaliselt. Kataloogi kasutamise hõlbustamiseks on olemas märksõnaloend „Eestikeelse kirjanduse (ilmunud 1632-1944) märksõnakataloogi süstemaatiline märksõnaloend".

Võõrkeelse kirjanduse märksõnakataloog (-1944)

Kaartkataloog kajastab enne 1945. aastat ilmunud võõrkeelseid raamatuid ja perioodikaväljaandeid. Kataloogi kasutamise hõlbustamiseks on koostatud alfabeetiline ja süstemaatiline märksõnaloend („Võõrkeelse kirjanduse (ilm. kuni 1944.a.) märksõnakataloogi alfabeetiline märksõnaloend“, 103 lk. ja „Võõrkeelse kirjanduse (ilm. kuni 1944.a.) märksõnakataloogi süstemaatiline märksõnaloend“, 100 lk.).

Metobsi (Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatooriumi) märksõnakataloog

Kataloogis on võimalik otsida märksõnade järgi kirjandust, mida hangiti Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatooriumi meteoroloogia kabineti raamatukogusse aastatel 1877-1948. Kataloogis kajastuvad selleaegsed kõigi maailma maade meteoroloogia aastaraamatud, tähtsamad geofüüsika-alased ajakirjad ja raamatud, ilmavaatluste kaardid jm.)

Estica sõnastikkataloog (kuni 1944. aastani ilmunud Eesti- ja Liivimaa-ainelised võõrkeelsed trükised)

Kaartkataloog kajastab Estica kogus olevaid Eestis ilmunud võõrkeelseid trükiseid (raamatuid, jätkväljaandeid, ajakirju, ajalehti, separaate). Samuti peegeldab kataloog väljaspool Eestit ilmunud võõrkeelset kirjandust, mis käsitleb Eestit ja endisi Balti kubermange, s.o. Eesti-, Liivi- ja Kuramaad. Kataloogis kajastub kuni 1944. aastani (incl.) ilmunud kirjandus. Märksõnastamise aluseks oli TÜR-s väljatöötatud märksõnaloend, see on olemas ka abivahendina trükitud kujul (11 lk.).

Eesti- ja võõrkeelsete dissertatsioonide tähestikkataloog (-1988). Ladina tähestik

Sedelkataloog kajastab kuni 1988. aastani ilmunud ladina tähestikus eesti- ja võõrkeelseid dissertatsioone, autoreferaate ja separaate. Kirjed on kataloogis järjestatud nn preisi reeglite järgi. Digiteeritud kataloog on leitav EMILis.

Link kataloogi

 

Venekeelsete dissertatsioonide tähestikkataloog (-1988)

Sedelkataloog kajastab kuni 1988. aastani ilmunud venekeelseid dissertatsioone, autoreferaate ja separaate. Kirjed kataloogis on järjestatud nn preisi reeglite järgi. Digiteeritud kataloog on leitav EMILis.

Link kataloogi

 

Autoreferaatide süstemaatiline kataloog (1946-1968)

UDK-põhine kaartkataloog kajastab NSV Liidus kaitstud dissertatsioonide (kandidaadi- ja doktoritööde) venekeelseid autoreferaate, mis on ilmunud aastatel 1946-1968. Digiteeritud kataloog on leitav EMILis.

Link kataloogi

 

Autoreferaatide süstemaatiline kataloog (1969-1987)

Temaatiline kaartkataloog kajastab NSV Liidus kaitstud dissertatsioonide (kandidaadi- ja doktoritööde) venekeelseid autoreferaate, mis on ilmunud aastatel 1969-1987. Kataloog on üles ehitatud teemade järgi. Digiteeritud kataloog on leitav EMILis.

Link kataloogi

 

Akadeemiliste kirjade kataloog (-1944)

Sedelkataloog kajastab kõrgkoolide ja teadusasutuste enne 1945. aastat ilmunud ametkondlikke materjale (loengukavad, aruanded, eeskirjad, isikkoosseisud) ning professorite kõnede ja biograafiate kogumikke, mis on järjestatud linnade nimede (asutuste asukohtade) tähestikulises järjekorras. Kohanimesid vaata Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasist KNAB. Digiteeritud kataloog on leitav EMILis.

Link kataloogi

 

Koolikirjade kataloog (-1944)

Sedelkataloog kajastab õppeasutuste (koolide) enne 1945. aastat ilmunud ametkondlikke materjale, mis on järjestatud linnade nimede (asutuste asukohtade) tähestikulises järjekorras. Kohanimesid vaata Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasist KNAB. Digiteeritud kataloog on leitav EMILis.

Link kataloogi

 

Helisalvestiste generaalkataloog (koostatud 1977-1998)

Kataloog sisaldab kirjeid ladina ja slaavi tähestikus muusikasalvestiste ja mittemuusikaliste helisalvestiste (keelte, kirjandusteoste jm helisalvestised) kohta. Kataloog sisaldab põhikaarte, mille pöördel lisaks üldistele põhikaardimärkmetele (inventarinumbrid, eksemplaride arv, märkmed täiend- ja viitekaartide kohta jm) on ka märkmed analüütiliste kirjete koostamise kohta. Kataloog on kasutatav muusikaosakonna töötaja vahendusel.

Helisalvestiste tähestikkataloog (koostatud 1977-1998)

Sisaldab ladina tähestikus kirjeid peamiselt vinüülplaatide kohta. Venekeelsete etikettidega plaatide puhul on autor näidatud ladina tähtedega, pealkiri on tõlgitud vene keelest eesti keelde. 1990-ndatel aastatel lisati kataloogi ka helikassettide kirjeid. Kataloog on kasutatav muusikaosakonna töötaja vahendusel.

Helisalvestiste süstemaatiline kataloog (koostatud 1977-1998)

Kataloog on üles ehitatud omakoostatud süsteemi alusel ja sisaldab põhi ja täiendkaarte (sh analüütiliste kirjete kaarte). Kataloog on kasutatav muusikaosakonna töötaja vahendusel.

Perioodika kataloogid


Eestikeelse perioodika tähestikkataloog (koostatud 1967-1998)

Kaartkataloog kajastab kuni 1998. aastani ilmunud eestikeelseid ajalehti, ajakirju ja jätkväljaandeid. Kataloog peegeldab ka Eesti kollektiivide võõrkeelseid väljaandeid.

Võõrkeelse perioodika tähestikkataloog (koostatud 1958-1998). Ladina tähestik

Kaartkataloog kajastab kuni 1998. aastani ilmunud ladina tähestikus võõrkeelseid ajalehti, ajakirju ja jätkväljaandeid.

Võõrkeelse perioodika tähestikkataloog (koostatud 1950-1998). Slaavi tähestik

Kaartkataloog kajastab kuni 1998. aastani ilmunud slaavi tähestikus, peamiselt venekeelseid ajalehti, ajakirju ja jätkväljaandeid.

Kartoteegid


Tartu Ülikooli õppejõudude, teenistujate ja kasvandike biobibliograafia (1632-2003)

Kartoteek sisaldab andmeid raamatute, väitekirjade, üliõpilastööde, artiklite jm kohta.

Tartu Ülikooli isikkoosseis. Õppejõud, teenistujad (1919-1938, 1940-1941, 1944-2003)

Õppejõududel ja teenistujatel on esitatud nimi, võimaluse korral eludaatumid, töökoht, amet, teaduslik kraad, märge koosseisu kuulumise kohta.

Tartu Ülikooli ajalugu. Märksõnakartoteegid

Erinevates märksõnakartoteekides kajastub info Tartu Ülikooli ajaloo kohta aastatel 1632-2002.

Eesti ajaloo bibliograafia (1918-1944)(E. Blumfeldi ja N. Loone koostatud „Eesti ajaloo bibliograafia 1877-1917“ järg)

Kartoteek sisaldab materjali Eesti ajalugu käsitlevate teaduslike uurimuste, kultuurilooliste ning memuaariliste artiklite ja raamatute kohta. Kartoteek on sisuliseks jätkuks väljaannetele E. Winkelmann. Bibliotheca Livoniae historica : systematisches Verzeichniss der Quellen und Hülfsmittel zur Geschichte Estlands, Livlands und Kurlands. Berlin, 1878 ja Eesti ajaloo bibliograafia 1877-1917 / koostajad E. Blumfeldt ja N. Loone. Tartu, 1933-1939.

Venemaal 19.-20. sajandil tegutsenud teadusasutuste ja -seltside aruannete tähestikkartoteek (koostatud Venemaa Riiklikus Raamatukogus)

Sisaldab infot ka Venemaal asunud eestlaste seltside kohta.

Karl Weltmanni kartoteek (Baltimaad venekeelses trükisõnas 1650-1950)

Kartoteegi koostas peamiselt venekeelsete perioodiliste väljaannete põhjal raamatukogu endine töötaja ja direktor Karl Weltmann. Kartoteek sisaldab väga eriilmelist materjali Baltimaade, aga ka teiste maade kohta, samuti soome-ugri rahvaste ja keelte kohta jms. Personalia osas leidub andmeid Baltimaadel sündinud ja tegutsenud isikute kohta (õpetlased, poliitikud, usutegelased jt).

Jaga seda lehekülge