Horisont 2020 andmehalduse juhend

Horisont 2020 andmehalduse juhend Versioon 2.0

30. okt. 2015

Sissejuhatus

Horisont 2020 raamprogrammis rakendatakse piiratud ja paindlik pilootprojekt avatud juurdepääsuks teadusandmetele (Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020).

Osalevatel projektidel on kohustuslik esitada andmehaldusplaan, kus näidatakse, millised andmed on avaandmed.

Käesolev dokument annab juhtnööre andmete haldamiseks Horisont 2020 raames ning on mõeldud taotlejatele ja uurimistoetuse saanutele. Need juhendid toovad välja, kuidas vastutada teadusandmete kvaliteedi, jagamise ja turvalisuse eest.

Taotluse esitamine ja hindamine

Kõik projektid valdkondades „Research and Innovation actions“ ja „Innovation actions“ peavad sisaldama andmehalduse rubriiki ning seda hinnatakse Impact kriteeriumi järgi.

Taotlejad peavad esitama lühikese ülevaate oma andmehalduspoliitikast, tuues välja järgmised punktid:

 • Millist tüüpi andmeid projekti käigus luuakse või kogutakse
 • Milliseid standardeid kasutatakse
 • Kuidas andmeid kasutatakse ja/või tehakse avalikult kättesaadavaks/jagatakse et neid saaks kontrollida ning taaskasutada. Kui andmeid ei saa avada, esita põhjendus
 • Kus toimub andmete pikaajaline säilitamine ja kureerimine.

Kirjeldatav poliitika peab vastama kehtivatele andmehalduse lepingutele ning olema kooskõlas nendega, mis käsitlevad teadustulemuste kasutamist ja kaitset.

Täpsemad juhised ja struktuur on leitav taotluse lisast Template B.

Andmehalduse rubriiki peaks käsitlema kui oluliste toimingute nimekirja pikemas perspektiivis ning alust ressursside ning eelarve jaotamiseks andmehalduse valdkonnas.

Andmehaldusplaani tutvustatakse Horisont 2020 tööprogrammis ning täpsemad juhendid on leitavad osalejaportaalis.

Tööprogramm 2016-2017

Avaandmete pilootprogrammis osalevate projektide puhul peab esitama esimese variandi andmehaldusplaani täitmisest esimese kuue kuu jooksul. Tuleb veenduda, et nii pilootprojektis osalejad kui ka muul põhjusel andmehaldusplaani koostajad mainiksid seda taotluses.

Kuna eeldatavalt andmehaldusplaan täieneb projekti jooksul, saab neid hiljem lisada. Andmehaldusplaani otstarve on toetada andmehaldust kogu uurimisandmete elutsükli vältel.

 

Grandileping / Horisont 2020 Avatud teadusandmete pilootprogramm

Viited teadusandmete haldamisele on toodud Model Grant Agreement artiklis 29.3

Uurimistoetuse saajad peavad

Säilitama oma teadusandmed andmerepositooriumis ning tagama kolmandatele osapooltele tasuta juurdepääsu, andmekaeve, andmete kasutamise, reprodutseerimise ja levitamise

 • Andmed koos metaandmetega, et kontrollida teaduspublikatsioonis kirjeldatud tulemusi, niipea kui võimalik
 • Teised andmed koos metaandmetega vastavalt andmehaldusplaanis täpsustatud tähtajale

Repositooriumis avaldama ka informatsiooni kasutatud tööriistade ning instrumentide kohta, et andmeid saaks kontrollida. Võimalusel avada ka need tööriistad ja instrumendid.

Kuna andmehaldusplaan on dokument, mis näitab, kuidas uurimisandmeid hallatakse kogu projekti jooksul ning pärast selle lõppemist, on see väga oluline kõikide projektide juures, mis osalevad Horisont 2020 Avatud teadusandmete pilootprogrammis, või üldisemalt, iga uurimisprojekti puhul. Pilootprojekt peab alati sisaldama kogutavatele andmehulkadele eeldatavaid ligipääsu võimaluste kirjeldusi ja põhjendusi, mida on samuti käsitletud Model Grant Agreement artiklis 29.3:

Erandjuhul ei pea  toetuse saajad tagama avatud juurdepääsu mõnedele andmetele (Lisa 1), kui see kahjustaks nende huve. Andmehaldusplaan peab sel juhul sisaldama põhjendust, miks avatud juurdepääs ei ole võimalik.

Projekti aruanded

Andmehaldusplaan kirjeldab andmete haldamist kogu uurimisandmete elutsükli jooksul. See ei ole kinnitatud dokument, vaid täpsustub uurimisprojekti vältel.

Esimene andmehaldusplaani täitmise versioon tuleks esitada esimese kuue kuu jooksul. See peab olema vastavuses Komisjoni poolt nõutud dokumendiga (Lisa 1). Täpsustatud andmehaldusplaani aruanded tuleb esitada projekti järgmistes etappides. Andmehaldusplaan peab olema kaasajastatud vähemalt projekti vahe- ja lõpparuande esitamise ajaks, täpsustades andmete iseloomu ja kasutusvõimalusi, kuna need ei pruugi olla selged kohe projekti alguses. Andmehaldusplaanist tuleb teha uus versioon kohe, kui ilmnevad olulised muudatused (lisanduvad uued andmehulgad, muutused poliitikas, välised tegurid). Vt. Lisa 2.

Lisa 1. Andmehaldusplaani mall

Andmehaldusplaani otstarve on analüüsida andmehalduspoliitika elemente, mida taotlejad rakendavad oma projekti käigus loodud andmehulkadele. Andmehaldusplaan ei ole kinnitatud dokument, see täiustub projekti käigus. Andmehaldusplaan peab käsitlema alltoodud punkte kõikide andmehulkade puhul ning kajastama kogutavate andmete käsitlemist lepingupoolte vahel.

 • Andmekogu viitenumber ja nimetus
  See on andmekogu ID
 • Andmekogu kirjeldus
  Loodavate või kogutavate andmete kirjeldus, nende päritolu, laad ja ulatus. Näidata, kellel need andmed võiksid olla kasulikud ning kas andmed on mõne teaduspublikatsiooni aluseks. Informeerida, kas sarnaseid andmeid eksisteerib või ei ning tuua välja nende integreerimise ja taaskasutamise võimalused
 • Standardid ja metaandmed
  Viidata olemasolevatele erialastele standarditele. Kui neid ei ole olemas, tuua välja, kuidas ja milliseid metaandmeid luuakse
 • Andmete jagamine
  Kirjeldage, kuidas andmeid jagatakse, lisage ligipääsuprotseduurid, embargoperioodid (kui vajalik), tehnilised aspektid ning vajalik tarkvara ja muud tööriistad, mis võimaldavad andmete taaskasutust. Määratlege, kas juurdepääs on kõigile avatud või kellegi jaoks keelatud. Tehke kindlaks, millises repositooriumis andmeid hoitakse ja näidake selle tüüp (institutsionaalne, erialane jne.). Juhul, kui andmekogu ei saa jagada, tuleb näidata selle põhjus (nt. eetiline, isikuandmetega seotud, intellektuaalomandi kaitse, äriline, privaatsusega seotud, turvalisusega seotud)
 • Andmete arhiveerimine ja hoiustamine (andmesäilitus ja varundus)
  Kirjeldage protseduure, mis tehakse andmete pikaajalise säilitamise huvides. Näidake, kui kaua peaks andmeid säilitama, milline on eeldatav andmemaht, säilitamisega seotud kulud ja kulude katteallikad

Lisa 2: Täiendavad juhised

Neid võib rakendada iga projekti puhul, kus kogutakse, luuakse ja töödeldakse teadusandmeid, siin on need mõeldud Horisont 2020 andmehaldusplaanide täpsustamiseks. See on küsimustik, mis peab olema läbi mõeldud kõikide projektis loodavate andmehulkade jaoks.

Teadusandmed peavad olema:

 1. Leitavad
  Küsimus: kas andmed ja nendega seotud tarkvara on leitavad ja identifitseeritavad mõne standardse mehhanismiga, näit. digitaalobjekti identifikaatoriga?
 2. Ligipääsetavad
  Küsimus: kas andmed ja nendega seotud tarkvara, mis on projekti käigus loodud või kasutatud, on ligipääsetav? Milliste meetoditega, mis ulatuses, millised on litsentsid (teadus- ja haridustegevuseks, embargoperioodid, kasutus ärieesmärkidel)?
 3. Hinnatavad ja mõistetavad
  Küsimus: kas andmed ja nendega seotud tarkvara, mis on projekti käigus loodud või kasutatud, on antud kolmandatele isikutele põhjalikuks analüüsiks ja eelhindamiseks (kas andmehulgad on antud koos teadusartikliga eelhindamiseks, kas andmed on esitatud sellisel kujul, et saab otsustada nende looja kompetentsi ja andmete usaldusväärsuse üle)?
 4. Kasutatavad lisaks esialgsele otstarbele ka muudes uuringutes
  Küsimus: kas andmed ja nendega seotud tarkvara, mis on projekti käigus loodud või kasutatud, on kolmandate isikute poolt kasutatavad isegi kaua aega pärast nende kogumist (kas andmed on turvaliselt hoiustatud sertifitseeritud repositooriumides pikaajaliseks säilitamiseks ja kureerimiseks; kas andmed on säilitatud koos vajaliku tarkvara, metaandmete ja dokumentatsiooniga; kas andmed on kasulikud ka laiemale avalikkusele ning tõenäoliselt leiavad kasutust ka mittespetsialistide poolt)?
 5. Koostoimimisvõimelised spetsiifiliste  kvaliteedistandarditega
  Küsimus: kas andmed ja nendega seotud tarkvara, mis on projekti käigus loodud või kasutatud, on koostöövõimelised, võimaldades andmevahetust teadlaste vahel, institutsioonide, organisatsioonide, riikide jne. vahel (kinnipidamist standarditest andmete annoteerimiseks, andmevahetust, ühilduvad olemasolevate tarkvararakendustega, võimaldavad erinevat päritolu andmehulkade kombineerimist)?     

Jaga seda lehekülge