Kasutamise eeskiri

Kinnitatud TÜ rektori 4. detsembri 2020. a käskkirjaga nr 25 (jõustunud 04.12.2020)

Tartu Ülikooli raamatukogu kasutamise eeskiri

Võttes aluseks Tartu Ülikooli põhikirja paragrahvi 15 lõike 2 punkti 16, kinnitan Tartu Ülikooli raamatukogu kasutamise eeskirja.
1. Tartu Ülikooli raamatukogu (edaspidi: raamatukogu) kasutamise eeskiri (edaspidi: eeskiri) reguleerib raamatukogu lugejaõiguste andmise korda ning lugeja õigusi ja kohustusi.

I. Lugejaõigused
2. Raamatukogu lugeja on raamatukoguteenuse kasutaja, kellele Tartu Ülikool (edaspidi: ülikool) on andnud lugejaõigused. Lugejaks võivad saada kõik vähemalt 16-aastased isikud.
3. Lugejaõiguste saamiseks esitab isik ülikoolile avalduse kas elektrooniliselt internetiaadressil https://utlib.ut.ee või paberil raamatukogus või erialaraamatukogudes.
4. Lugejaõiguste taotleja esitab järgmised andmed:
4.1. ees- ja perekonnanimi;
4.2. isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
4.3. töökoht või õppeasutus;
4.4. elukoha aadress;
4.5. e-posti aadress;
4.6. telefoninumber.
5. Lugejaõiguste taotleja kinnitab avaldusel allkirjaga, et nõustub täitma eeskirja ning on nõus oma isikuandmete kasutamisega eeskirjas sätestatud ulatuses.
6. Lugejaõigused kehtivad kaks kalendriaastat. Pärast seda pikendatakse nende kehtivusaega tingimusel, et puuduvad võlgnevused.

II. Lugejaõigusi tõendav dokument
7. Lugejaõiguste taotlemisel valib lugeja oma õigusi tõendavaks dokumendiks kas raamatukogu lugejakaardi, mille väljastamine on tasuline, või isikutunnistuse (edaspidi: ID-kaart).
8. Raamatukogu väljastab lugejale tema lugejakaardi isikut tõendava dokumendi alusel.
9. Lugejakaart või ID-kaart kehtib lugejaõigusi tõendava dokumendina ka erialaraamatukogudes.
10. Lugejal on õigus kasutada oma lugejakaarti üksnes isiklikult. Isikuandmete muutumise ja lugejakaardi või ID-kaardi kadumise korral on lugeja kohustatud teavitama sellest raamatukogu lugejateenindust.

III. Lugejate andmebaas
11. Raamatukogu peab lugejate andmebaasi (edaspidi: andmebaas), kuhu kantakse eeskirja punktis 4 loetletud andmed, lugejakaardi number ja kehtivusaeg, krüpteeritud parool ja muud raamatukogu teenustega seotud andmed.
12. Andmebaas on raamatukogusiseseks kasutamiseks. Sellele pääsevad ligi teenuseid osutavad raamatukogu töötajad ning volitatud ja kaasvastutavad andmete töötlejad, kes on kohustatud tagama lugeja andmete konfidentsiaalsuse. Lugejaks registreerudes saab lugeja isikliku parooli, mis võimaldab tal vaadata ja uuendada andmebaasis olevaid kontaktandmeid, vaadata laenutusandmeid, viiviseid ja teatisi ning vaadata ja pikendada laenutustähtaegu. Kolmandatele isikutele antakse juurdepääs andmebaasile õigusaktides sätestatud juhtudel.
13. Andmebaasis olevaid andmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks ja raamatukoguteenuste osutamiseks, sealhulgas meeldetuletuste ja muude teadete saatmiseks. Isikuga seostamata kujul kasutatakse andmebaasis olevaid andmeid ka raamatukogu kasutatavuse jälgimiseks ja statistiliseks analüüsimiseks.
14. Lugeja andmeid säilitatakse andmebaasis lugejaõiguste kehtivusaja jooksul ja kaks aastat pärast lugejaõiguste kehtivuse lõppemist, välja arvatud võlgnevusega lugejate andmed, mida säilitatakse kuni võlgnevuse likvideerimiseni.

IV. Raamatukogu teenuste kasutamine
15. Kõigil raamatukogu lugejatel on teavikute kohalkasutamise õigus ehk õigus tellida teavikuid hoidlast lugemissaali ja kasutada avakogusid.
16. Teavikute kojulaenutamise õigus on lugejatel, kes on
16.1. ülikooli liikmed;
16.2. ülikooliga asjaomase koostöölepingu sõlminud kõrgkoolide ning muude asutuste üliõpilased ja töötajad;
16.3. Tartu linna registreeritud elanikud.
17. Punktis 16.3 nimetatud lugejatel ei ole õigust laenutada teavikuid koju erialaraamatukogudest.
18. Raamatukogus on tagatud erivajadustega lugejate teenindamine.
19. Lugeja, kes ei ole enam ülikooli liige, peab kojulaenutatud teavikud raamatukogule tagastama. Punktis 16.3 nimetatud isikute kojulaenutusõigus säilib ka siis, kui nad ei ole enam ülikooliliikmed, välja arvatud erialaraamatukogust laenutatud teavikute puhul, mis tuleb tagastada.
20. Raamatukogu teavikute kasutamise juhendite olemasolu, ajakohasuse ja kättesaadavuse tagab raamatukogu direktor.
21. Raamatukogus puuduvaid teavikuid saab tellida raamatukogudevahelise laenutuse teel teistest Eesti ja välismaa raamatukogudest, tasudes postikulu.
22. Arvutite ja arvutivõrgu kasutamist raamatukogus reguleerivad rektori kehtestatud infotehnoloogiateenuste kasutamise reeglid, mis on kättesaadavad ülikooli kodulehel.
23. Koopiate tegemist reguleerib raamatukogu direktori kehtestatud juhend.

V. Raamatukogu sisekord
24. Raamatukogu teenindusalale on keelatud minna üleriietes ja suure kotiga, välja arvatud sülearvutikotiga.
25. Raamatukokku ei lubata alkoholi- või narkojoobes ega silmanähtavalt määrdunud riietega lugejaid.
26. Raamatukokku ei lubata loomadega, välja arvatud pimedate juhtkoera, litsentseeritud teraapiakoera või muu teenistuskoeraga.
27. Raamatukogus ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid. Raamatukogus on märgistatud suhtlemis- ja vaiksed alad. Vaiksetel aladel tuleb hoida vaikust, muu hulgas on keelatud rääkida mobiiltelefoniga.
28. Lugemissaalides ei ole lubatud süüa, kuid on lubatud juua vett. Haruldaste raamatute ja käsikirjade saali ei ole lubatud joogi ega söögiga siseneda. Raamatukogu kolmandal korrusel on lugejate jaoks söögituba.
29. Raamatukogus kasutatakse teavikute kaitseks elektroonilist kaitsesüsteemi, mille häiresignaalikorral peab lugeja järgima raamatukogu töötaja korraldusi. Raamatukogu töötajal on põhjendatud kahtluse korral õigus kontrollida lugejal kaasas olevaid esemeid.
30. Ohuolukorra häiresignaali korral tuleb hoonest lahkuda, järgides raamatukogu töötajate suuniseid ja evakuatsiooniplaani.
31. Ülikool ei vastuta raamatukogu ruumidesse valveta jäetud esemete eest.
32. Tasuliste teenuste hinnakiri on kättesaadav raamatukogu kodulehel.
33. Lugeja võib esitada raamatukogule pretensioone ja ettepanekuid raamatukogu töökorralduse kohta. Pretensioonid lahendab asjaomase osakonna juhataja või raamatukogu direktor. Ettepanekuid saab esitada paberil igas teeninduspunktis ja elektrooniliselt raamatukogu e-posti aadressil library@ut.ee.

VI. Lugeja vastutus
34. Lugeja kannab enda kasutuses olevate raamatukogu teavikute, seadmete ja muude esemete eestvaralist vastutust ning kahju tekitamise korral hüvitab selle ülikoolile.
35. Teaviku kaotamisel asendab lugeja selle samasuguse teavikuga või kui see ei ole võimalik, hüvitab teaviku väärtuse ja töötlustasu raamatukogu direktori kehtestatud summas. Teaviku rikkumisel hüvitab lugeja teaviku köitmis- ja parandustööd.
36. Lugeja on kohustatud tagastama laenutatud teavikud laenutustähtaja jooksul või vajaduse korral pikendama tähtaega. Laenutustähtaja ületamise eest tasub lugeja viivist raamatukogu direktori kinnitatud hinnakirja alusel. Kui viivist on kogunenud kaks eurot või enam, ei saa lugeja tellida ega laenutada uusi teavikuid ega pikendada laenutatud teavikute tähtaega.
37. Lugeja on kohustatud jälgima enda käes olevate teavikute tagastamise tähtaegu. Raamatukogu andmebaasist saadetakse lugeja e-posti aadressile automaatsed eelteated, järjekorrateated ning meeldetuletused tagastustähtaja saabumise ja möödumise kohta. Saamata jäänud teade ei vabasta viivise maksmisest, sest ülikool ei saa tagada, et automaatselt saadetavad e-kirjad jõuavad adressaadini.
38. Ülikoolil on õigus kasutada võlgade sissenõudmiseks inkassofirma teenuseid.
39. Eeskirja rikkumise eest võetakse lugejalt ajutiselt lugejaõigused ära. Lugejaõiguste äravõtmise otsustab teenindusosakonna juhataja, arvestades eeskirja rikkumise raskust ja muid sellega seonduvaid asjaolusid.

VII. Rakendussäte
40. Tunnistan kehtetuks rektori 28. aprilli 2016. a käskkirjaga nr 42 kinnitatud Tartu Ülikooli raamatukogu kasutamise eeskirja.

 

Jaga seda lehekülge