Kasutamise eeskiri

Kinnitatud TÜ rektori 28.04.2016 käskkirjaga nr 1-8/RE/42

Tartu Ülikooli raamatukogu kasutamise eeskiri

 

Võttes aluseks Tartu Ülikooli põhikirja paragrahvi 15 lõike 2 punkti 16, kinnitan Tartu Ülikooli raamatukogu kasutamise eeskirja.

1. Tartu Ülikooli raamatukogu (edaspidi: raamatukogu) kasutamise eeskiri (edaspidi: eeskiri) reguleerib raamatukogu lugejaõiguste andmise korda ning raamatukogu lugeja õigusi ja kohustusi.

I Lugeja- ja kojulaenutusõigused

2. Raamatukogu lugeja on raamatukoguteenuse kasutaja, kellele Tartu Ülikool (edaspidi: ülikool) on andnud lugejaõigused. Lugejaks võivad saada kõik soovijad, kes on vähemalt 16-aastased.

3. Teavikute kojulaenutusõigus on lugejatel, kes on:
3.1. ülikooli üliõpilased ja töötajad;
3.2. ülikooliga vastava koostöölepingu sõlminud kõrgkoolide ja muude institutsioonide üliõpilased ja töötajad;
3.3. Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linna elanikud.

4. Punktis 3.3 nimetatud lugejatel ei ole erialaraamatukogudest kojulaenutusõigust.

5. Ülikool annab lugejaõigused isiku avalduse alusel. Lugejaõigusi saab taotleda ka elektrooniliselt.

6. Lugejaõiguse taotlemisel esitatakse järgmised andmed:
6.1. ees- ja perekonnanimi;
6.2. isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
6.3. töökoht/õppeasutus;
6.4. elukoha aadress;
6.5. e-posti aadress;
6.6. telefoninumber.

7. Ülikool kontrollib enne kojulaenutusõiguse andmist isiku elukoha andmeid Eesti rahvastikuregistrist.

8. Lugejaõiguste taotlemisel kinnitab lugeja avaldusel allkirjaga, et nõustub täitma eeskirja ning on nõus oma isikuandmete kasutamisega eeskirjas sätestatud ulatuses.

II Lugeja andmete kasutamine

9. Raamatukogu lugejate andmebaasi (edaspidi: andmebaas) kantakse lisaks eeskirja punktis 6 toodud andmetele lugejakaardi number ja kehtivusaeg, juhul kui lugejakaart on väljastatud ning krüpteeritud salasõna ja raamatukogu teenustega seotud andmed.

10. Andmebaas on raamatukogusiseseks kasutamiseks, juurdepääs sellele on ainult teenuseid osutavatel raamatukogu töötajatel, kes on kohustatud tagama lugeja andmete konfidentsiaalsuse. Lugejaks registreerudes saab lugeja isikliku salasõna andmebaasis oma kontaktandmete, laenutuste, tähtaegade, viiviste ja teatiste vaatamiseks ning teavikute laenutustähtaja pikendamiseks. Teistele isikutele võimaldatakse juurdepääs andmebaasile õigusaktides sätestatud juhtudel.

11. Andmebaasi andmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks ja raamatukoguteenuste osutamiseks, sh meeldetuletuste ja muude teadete saatmiseks ning statistilise analüüsi ja monitooringu tegemiseks andmeid isikuga seostamata.

12. Lugeja andmeid säilitatakse andmebaasis lugejaõiguste kehtivusaja jooksul, v. a võlgnevustega lugejate andmed, mida säilitatakse kuni võlgnevuse likvideerimiseni.

III Lugejaõigusi tõendav dokument

13. Registreerimisel on lugejal võimalus valida oma lugejaõigusi tõendavaks dokumendiks kas raamatukogu lugejakaart, mille väljastamine on tasuline, või oma ID-kaart.

14. Lugejakaardi väljastab raamatukogu lugejale kehtiva, fotoga isikut tõendava dokumendi alusel.

15. Lugejakaart/ ID-kaart kehtib lugejaõigusi tõendava dokumendina raamatukogus, sh erialaraamatukogudes.

16. Lugejal on õigus kasutada oma lugejakaarti üksnes isiklikult. Lugeja on kohustatud oma isikuandmete muutumisest ja lugejakaardi/ID-kaardi kadumisest teatama raamatukogu infopunkti.

17. Lugejaõiguste kehtivusaeg on kaks aastat, mille möödudes saab lugejaõiguste kehtivusaega pikendada tingimusel, et puuduvad võlgnevused.

IV Raamatukogu teenuste kasutamine

18. Kõigil raamatukogu lugejatel on teavikute kohalkasutamise õigus, mis võimaldab tellida teavikuid hoidlast lugemissaali ja kasutada avakogusid.

19. Raamatukogus on tagatud erivajadustega lugejate teenindamine.

20. Ülikooli lõpetamisel või ülikoolist töölt lahkudes tuleb laenutatud teavikud raamatukogule tagastada, v. a, kui kojulaenutusõigus säilib vastavalt punktile 3.3.

21. Raamatukogu teavikute kasutamise juhendite olemasolu ja ajakohasuse ning kättesaadavuse tagab raamatukogu direktor.

22. Raamatukogus puuduvaid teavikuid saab tellida raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel teistest Eesti ja välismaa raamatukogudest.

23. Arvutite ja arvutivõrgu kasutamist raamatukogus reguleerivad rektori kehtestatud infotehnoloogiateenuste kasutamise reeglid.

24. Koopiate tegemist reguleeritakse raamatukogu direktori kehtestatud juhendiga.

V Raamatukogu sisekord

25. Sissepääsu raamatukogu teenindusalasse tagab ID-kaart või lugejakaart.

26. Raamatukogu teenindusalasse on keelatud siseneda üleriietes ja suurte kottidega, v.a sülearvutikott.

27. Alkoholi- või narkojoobes või silmanähtavalt määrdunud riietega lugejaid raamatukogu hoonesse ei lubata.

28. Raamatukokku ei tohi tulla loomadega, v.a pimedate juhtkoerad.

29. Raamatukogus ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid. Raamatukogu hoones on märgistatud suhtlemise ja vaikuse alad. Vaikuse aladel tuleb säilitada korda ja vaikust, on keelatud rääkida mobiiltelefoniga.

30. Teavikute kahjustamise vältimiseks ei ole lugemissaalides lubatud söömine. Jookidest on lugemissaalides lubatud ainult vesi, v.a haruldaste raamatute ja käsikirjade saalis, kus kehtib erikord. Lugejate jaoks on sisustatud söögituba kolmandal korrusel.

31. Raamatukogus kasutatakse teavikute kaitseks elektroonilist kaitsesüsteemi. Häiresignaali korral peab lugeja alluma administraatori korraldustele. Administraatoril on õigus kontrollida lugejal kaasasolevaid esemeid.

32. Ohuhäire (tulekahjusireen, ohusignaal translatsiooni kaudu) korral tuleb hoonest lahkuda, järgides raamatukogutöötajate suuniseid ja evakuatsiooniplaani.

33. Ülikool ei vastuta raamatukogu ruumidesse valveta jäetud esemete eest.

34. Tasuliste teenuste hinnakiri on kättesaadav igas teeninduspunktis ja raamatukogu kodulehel.

35. Lugejate pretensioonid lahendab vastava osakonna juhataja või raamatukogu direktor. Ettepanekuid saab esitada kirjalikult igas teeninduspunktis ning elektrooniliselt raamatukogu e-posti aadressil library@utlib.ee.

VI Lugeja vastutus

36. Lugeja kannab varalist vastutust tema kasutuses olevate raamatukogu teavikute, seadmete ja muu vara eest. Tekitatud kahju tuleb ülikoolile hüvitada.

37. Teaviku kaotamisel tuleb see asendada sama teavikuga või kui see ei ole võimalik, hüvitada teaviku väärtus ja töötlustasu ülikooli määratud summas. Teaviku rikkumisel tuleb hüvitada teaviku köitmis- ja/või parandustööd.

38. Lugeja on kohustatud pikendama tähtaega või tagastama laenutatud teavikud laenutustähtaja jooksul. Laenutustähtaja ületamise eest tuleb tasuda viivist raamatukogu direktori kinnitatud hinnakirja alusel. Alates viivisest suuruses kaks eurot ei saa lugeja tellida ja laenutada uusi teavikuid ega pikendada laenutatud teavikute tähtaega.

39. Lugeja on kohustatud jälgima enda käes olevate teavikute tagastamistähtaegu. Raamatukogu infosüsteemist saadetakse lugeja e-postile automaatsed eelteated, järjekorra teated ning meeldetuletused tagastustähtaja saabumise ja möödumise kohta. Ülikool ei saa tagada, et automaatselt saadetavad e-kirjad kohale jõuavad ning saamata jäänud teade ei vabasta viivise maksmisest.

40. Ülikoolil on õigus kasutada võlgade sissenõudmiseks inkassofirma teenuseid.

41. Eeskirja rikkumise eest võetakse lugejalt ajutiselt või alaliselt lugejaõigused ära. Lugejaõiguste äravõtmise otsustab teenindusosakonna juhataja, arvestades eeskirja rikkumise raskust ja/või muid sellega seonduvaid asjaolusid.

VII Rakendussäte

42. Tunnistan kehtetuks rektori 29. juuli 2005. a käskkirjaga nr 21 kinnitatud Tartu Ülikooli raamatukogu kasutamise eeskirja.

 

Jaga seda lehekülge