Open Accessi nädala külalised 2014

Open Accessi nädala väliskülalised 2014


Jan Brase, DataCite juhtiv spetsialist. Jan Brase'il on esmane kraad matemaatikas ja PhD arvutiteaduses. Tema uurimisvalda kuuluvad metaandmed, ontoloogiad ja digitaalsed raamatukogud. Alates 2005.a töötab ta Saksa Rahvuslikus  Teaduse ja Tehnoloogia Raamatukogus (TIB) DOI registreerimisagentuuri juhina. Jan juhib ka DataCite konsortsiumi, mille eesmärgiks on hõlbustada teadlaste juurdepääsu internetis leiduvatele teadusandmetele, suurendades arusaamist, et teadusandmed on individuaalsed ja tsiteeritavad teadusobjektid. Jan on rahvusvahelise DOI Fondi (IDF) esimees, Rahvusvahelise Teadus- ja Tehnikainformatsiooni Nõukogu (ICSTI) president ning hiljuti asutatud CODATA Data Citation töörühma kaasjuhataja.
 
 
 
 
 
Louise Corti on UK Data Service'i abidirektor. Ta juhib UK Data Service'i kogude arendusega tegelevaid ja andmetootjatega suhtlevaid meeskondi. Ta on üle 24 aasta tegutsenud andmetootmise ja arhiveerimisega seotud aladel, osalenud riikliku paneeluuringu ja riikliku kvalitatiivse arhiivi väljatöötamisel, alates 2000. aastast töötab ta Data Archive's. Louise on osalenud Ühendkuningriigi andmepoliitika väljatöötamisel alates 1995.a ja toetanud ning propageerinud Economic and Research Councili andmejagamis- ja avaldamispoliitikat. Ta on saanud grante teadlastele ja teadustööd toetavale personalile andmehalduse ja -jagamise koolituste korraldamiseks ning on hiljuti kirjastuses Sage sellel teemal avaldatud raamatu kaasautoriks. Louise koordineerib ka uuenduslikku projekti, mille sisuks on võimaldada avatud juurdepääsu andmetele APIse kaudu.
Ettekande kokkuvõte: „Annan ülevaate andmete jagamisest ja avaldamisest sotsiaalteadustes Ühendkuningriigi näitel. Tõstan esile andmete jagamisel tekkivaid eetilisi ja juriidilisi probleeme ning tutvustan juurdepääsuvõimalusi teatavaks tegemisest täieliku avatuseni, mida me kasutame erinevate andmeliikide puhul. Demonstreerin, kuidas me kasutame oma andmete tsiteerimisel DataCite'i ja käsitlen ajakirjade avaldamispoliitikasse jõudma hakkavaid uusi andmete läbipaistvusega seotud küsimusi, mis nõuavad tulemuste toetamiseks empiirilist tõendusmaterjali - andmete ja koodide - avaldamist.“
 
 
 
 
 
Kathleen Shearer on rahvusvahelise Avatud Juurdepääsuga Repositooriumite Konföderatsiooni (COAR) peadirektor. Ta teeb pingutusi andmehulkade koostalitusvõime ja COARi liikmete teadusandmete haldamise oskuste suurendamiseks. Ta on multidistsiplinaarsete teadusandmehulkade haldamiseks parimate praktikate väljatöötamisega tegeleva  RDA Long Tail of Research Data Interest Groupi kaasjuht. Kathleen koordineerib Canada Project ARCi, mille eesmärgiks on teadusandmete haldamiseks riikliku, raamatukogudel põhineva võrgustiku loomine. Ta on ka Research Data Canada organiseerimiskomitee liige.

Kathleen on öelnud: "Hoolimata sellest, et arusaam teadusandmete suurest väärtusest kasvab, ei säilitata praegu siiski suuremat osa uurimistöö käigus loodud andmehulkadest. Ülikoolid ja teadusasutused täidavad praeguste puudujääkide vähendamisel ja teadusandmete haldamise praktikate parandamisel tähtsat rolli."
 

 

 

 
Stuart MacDonald on Edinburghi Ülikooli teadusandmete haldamise teenuse (Research Data Management Service) koordinaator. Tema ülesandeks on juhtida Edinburghi Ülikooli akadeemilisele kogukonnale pakutavate RDM teenuste arengut. Edinburghi ülikooli Data Library peamine roll on teadusandmete kättesaadavaks tegemine uurimistöö ning õpetamise eesmärgil. Informatsiooniteenistus Research and Learning Services, mida Stuart juhib, pakub ülikoolile raamatukoguteenuseid, keskendudes uurimistöö hõlbustamisele (publikatsioonid, uurimisandmed, avatud teadmised jm). Stuart esindab ka EDINA kompetentsikeskust, mis pakub online-teenuseid ja -vahendeid Suurbritannia kõrgkoolide üliõpilastele, õppejõududele ja teadlastele.
 

Jaga seda lehekülge