Kataloogid ja kartoteegid

Alates 1994. aastast saabunud kirjandus kajastub e-kataloogis ESTER. Varasemad väljaanded võivad kajastuda vaid kaart- ja sedelkataloogides, mis asuvad kataloogide ruumis. 

Raamatute ja dissertatsioonide kataloogid 

Eestikeelse kirjanduse kataloog (1632–1998). 
     Sisaldab raamatuid, dissertatsioone, autoreferaate, separaate, preprinte, auhinnatöid, TÜ teadustöid.

Võõrkeelste raamatute sedelkataloog (–1944)

Ladina tähestikus võõrkeelste raamatute  kaartkataloog (1945–1998)

Venekeelse kirjanduse sedelkataloog (–1916)

Slaavi tähestikus võõrkeelste raamatute kaartkataloog (1917–1998),

Dissertatsioonide ja separaatide sedelkataloogid eesti ja võõrkeeles (–1969) ja vene keeles (–1944)

Süstemaatilised kataloogid –1914 ja 1945–1998

Eestikeelse kirjanduse (1632–1944) ja võõrkeelse kirjanduse (–1944) märksõnakataloogid

Estica sõnastikkataloog, võõrkeelsed trükised Eesti- ja Liivimaa kohta (–1944)

Autoreferaatide süstemaatilise kataloogid –1968 ja 1969–1987
     Aastast 1988 ilmunud autoreferaadid on süstemaatilises kataloogis

Akadeemiliste kirjade sedelkataloog (1846–1944)

Koolikirjade sedelkataloog (–1944)

Perioodika kataloogid

Perioodika süstemaatiline ning eesti-, võõr- ja venekeelse perioodika tähestikulised kataloogid (–1998)

Helisalvestiste ja nootide kataloogid 

Helisalvestiste tähestik- ja süstemaatiline kataloog

Nootide tähestik- ja süstemaatiline kataloog

Haruldaste raamatute kogu kataloogid (Rara saalis)

Eestikeelse kirjanduse tähestikkataloog ja temaatilised abikartoteegid

 • Kronoloogiline (1632–1860)
 • Provenients
 • Trükikojad, kirjastused
 • Kooliõpik (kuni 1920)
 • Lastekirjandus
 • Kalendrid (kuni 1920)
 • Perioodikaväljaanded (ajalehed kuni 1944, ajakirjad kuni 1918)
 • Nõukogude Liidus ilmunud eestikeelne raamat (1941–1944)
 • Kääbusraamatud
 • ENSV Riikliku Kunstiinstituudi väikesetiraažilised väljaanded (1957–1989)
 • Faksiimiletrükised ja koopiad
 • Illustraatorid
 • Eesti raamatu köide

Vene raamatu tähestikkataloogid (16.–18. saj. ja 19. saj.-) ja temaatilised abikartoteegid

 • Trükikojad, kirjastused
 • Provenients
 • Nimeregister (18. saj)
 • Kirillitsatrükised
 • Vanausuliste trükised
 • Teadusklassikute eluajal ilmunud väljaanded
 • Keelatud kirjandus
 • Ajaloo pöördelistel momentidel ilmunud trükised
 • Tsaariarmee polkude ajalugu
 • Romanovite dünastia
 • Faksiimiletrükised
 • Luksusväljaanded
 • Illustraatorid
 • Vene raamatu köide

Lääne-Euroopa raamatu kataloogid ja abikartoteegid

 • 16. saj – tähestikkataloog, trükkalid ja kirjastajad
 • 17. saj – tähestikkataloog, trükkalid ja kirjastajad
 • Trükkalid ja kirjastajad
 • Elseviirid – tähestikkataloog, kronoloogiline, provenients

Estica (Baltica) tähestikkataloogid ja kartoteegid

 • Trükised (kuni 1710)
 • Trükised (alates 1711)
 • Tartu Ülikooli trükikoja (1632–1710) trükiste tähestikkataloog
 • Tartu Ülikooli juubelitele (1827 ja 1852) pühendatud trükised
 • Vanemad Liivi- ja Eestimaa kaardid (kronoloogiline) ja plaanid (geograafiline)

Memoriaalkogude kataloogid ja kartoteegid

 • P. K. Aleksandrovi memoriaalkogu tähestikkataloog
 • G. Bergmanni memoriaalkogu tähestikkataloog
 • J. G. Herderi kogu raamatute kartoteek
 • M. A. v. Lestocq’i kogu raamatute kartoteek
 • Estica-raamatuis leiduvad portreed
 • Estica-raamatuis leiduvad kohavaated (Eesti, Läti, varia) 

Käsikirjakogu kataloogid

Isikuarhiivide, asutuste ja organisatsioonide arhiivifondide ning käsikirja- ja fotokollektsioonide inventarinimistud

Käsikirjade tähestik- ja märksõnakataloogid

Manuskriptide kogu tähestik- ja temaatiline kataloog

K. Morgensterni, I. J. v. Esseni ja manuskriptide kogu kirjade kataloog

F. L. Schardiuse autograafide kollektsioon (autorid, adressaadid)

Tartu Ülikooli auaadresside kataloog

Lotman, Juri. Mints, Zara. Epistolaarne isikuarhiiv

Kunstikogu kataloogid

Lääne-Euroopa graafika
Lääne-Euroopa joonistused
Baltisaksa joonistused ja graafika
Eesti graafika ja joonistused
Maalikogu
Eesti eksliibrised (kunstnikud, omanikud)
Läti, leedu, vene jt eksliibrised
Ernst Jürgensoni eksliibrisekogu (kunstnikud, omanikud)
Portreed
Esemekogu (pitsatid ja pitsatijäljendid, medalid)

Fotokogu kataloogid

Portreed
TÜ raamatukogu töötajad
Tartu Ülikool
TÜ raamatukogu
Kohavaated
Kohavaated. Tartu
Kalmistud (H. Normanni fotokogust)
Varia

Trükikataloogid

1808–1997 ilmunud Tartu Ülikooli raamatukogu trükikataloogid kronoloogiliselt.

Index primus librorum ex Bibliotheca academica Dorpatensi auctionis lege divendendorum die XVI. et sequentibus mensis martii anni MDCCCVIII. / [Ed. C. Morgenstern]. Dorpat, [1808]. [6], 74 p.

Index secundus librorum ex Bibliotheca Academica Dorpatensi auctionis lege divendendorum die XVI. et sequentibus mensis Februarii anni MDCCCXII. / [Ed. C. Morgenstern]. Dorpat, [1812]. [2], 109 p.

Catalogus Mss. et Bibliothecae Carol Morgenstern. Pars I-II. cum supplemento : Academm. Halens. Gedanens. Dorpatens. Dorpat, 1868. XII, 266, 31 p.

Zuwachs der Universitäts-Bibliothek zu Dorpat und der mit übrigen Universitäts-Instituten daselbst verbundenen Büchersammlungen im Jahre 1865. Dorpat, 1866. 108 S.
Zuwachs … im Jahre 1866. Dorpat, 1867. 126 S.
Zuwachs … im Jahre 1867. Dorpat, 1868. 111 S.
Zuwachs … im Jahre 1868. Dorpat, 1869. 128 S.
Zuwachs … im Jahre 1869. Dorpat, 1870. 158 S.
Zuwachs … im Jahre 1870. Dorpat, 1871. 138 S.
Zuwachs … im Jahre 1871. Dorpat, 1872. 97 S.

Doubletten-Katalog der Universitäts-Bibliothek zu Dorpat. Dorpat, 1875. 71 S.

Lossius, Johannes. Die Urkunden der Grafen de Lagardie in der Universitätsbibliothek zu Dorpat. Dorpat, 1882. 158 S.

Cordt, Benjamin. Mittheilungen aus dem Briefwechsel des Grafen Jakob De la Gardie / [Предисл.] В. А. Кордт. Из семейного архива графов Де Ла Гарди. // Ученые записки Императорского Юрьевского университета (1894) № 2, [прил. 2], VI, 112 с.

Cordt, Benjamin. Mittheilungen aus dem Briefwechsel des Grafen Jakob De la Gardie : nebst einem Anhand betreffend Correspondenzen des Grafen Johann Oxenstjerna. Leipzig, 1894. 112 S.

Матерялы для каталога книг, рукописей, гравюр и собрания А. Н. Неустроева. Отд. 1: Книги. Санкт Петербург, 1902. XIV, 110 с., 26 л.

Список журналов и других периодических изданий, выписываемых или получаемых в обмен или даром университетской библиотекой и всеми другими учебно-вспомогательными учреждениями Университета. Юрьев, 1907. 52 c.

Суходеев, А. Д Каталог русских книг библиотеки Императорского Юрьевского университета : с основания университета по 31 декабря 1908 года.Юрьев, 1910. VIII, 653 с.
Täiendused: 
Список книг, поступивших в библиотеку Императорского Юрьевского университета c 1 декабря 1911 года. // Ученые записки Императорского Юрьевского университета(1913) № 5/8, с. 1–112 ; №  11/12, с. 1–17.
Алфавитный указатель к “Списку книг” библиотеки И. Ю. университета. // Ученые записки Императорского Юрьевского университета (1916) № 10, с. 113–176 ; (1917) № 3, с. 177–192.

Каталог книг студенческой библиотеки историко-филологического факультета императорского Юрьевского университета : словесное отделение. Юрьев, 1911. 44 c.

E. V. Tartu Ülikooli raamatukogu dublettide nimestik = Catalogue des doubles de la Bibliothèque de l'Université de Tartu, Estonie. Tartu, 1926. [4], 167 lk.

Tartu Ülikooli raamatukogude ajakirjade nimestik = Catalogue des périodiques étrangers : reçus par les Bibliothèques de l'Université de Tartu / koostanud Friedrich Puksoo juhendusel Eduard Vigel . Tartu, 1940. X, 676 lk.

Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas 1892-1917 kaitstud väitekirjad : bibliograafia = Диссертации, защищенные на медицинском факультете Тартуского университета 1892-1917 : библиографический указатель / [koostanud V. Leek ; toimetanud K. Noodla] Tartu, 1965. 57 lk.

Tankler, Hain. English language autographs from the collection of F. L. Schardius in the Scientific Library of Tartu State University. // Studia litterarum occidentalium. 1. Tartu, 1970. Pp. 83–117.

Oissar, Edgar. Tartu Ülikoolis kaitstud väitekirjad 1802-1918 : bibliograafia = Диссертации, защищенные в Тартуском университете 1802-1918 : библиографический указатель / [toimetanud Tullio Ilomets ja Kaja Noodla]. Tartu, 1973. 180 lk.

Inglise 18. sajandi graafika TRÜ Teadusliku Raamatukogu fondides : kataloog  = Английская графика 18-го века = English Engravings of the 18th Century  /  [koostanud T. Nurk ; vastutav toimetaja O. Langsepp ; kujundanud K. Põllu]. Tartu, 1974. 60 lk. : ill. Kokkuvõte inglise ja vene keeles.

Eksliibris Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslikus Raamatukogus. I = Exlibris in der Wissenschaftlichen Bibliothek der Tartuer Staatlichen Universität = Экслибрис в Научной библиотеке Тартуского государственного университета / [koostanud E. Jaanson ; vastutav toimetaja J. Sarv ; kujundanud E. Valk-Falk ; fotod M. Alumaa]. Tartu, 1975. 68 lk. : ill.

Madalmaade, flaami ja hollandi XVI-XVII sajandi graafika TRÜ Teadusliku Raamatukogu fondides : [kataloog] = Нидерландская, фламандская и голландская графика XVI–XVII вв. в фондах Научной библиотеки Тартуского гос. университета = 16th–17th Century Graphic Art from the Netherlands, Flanders and Holland in the Library of Tartu State University / [koostaja T. Nurk ; vastutav toimetaja O. Langsepp ; kujundaja K. Põllu]. Tartu, 1976. 96 lk. : ill. Kokkuvõte vene ja inglise keeles.

Itaalia 16.–17. sajandi graafika TRÜ Teadusliku Raamatukogu fondides : kataloog  = Итальянская графика XVI–XVII вв. = Italian Graphic Art of the 16–17th century / [koostaja T. Nurk ; toimetaja M. Rand ; kujundaja T. Sepp ; fotod J. Karm]. Tartu, 1977. 64 lk. : ill. Kokkuvõte inglise ja vene keeles.

Eksliibris Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslikus Raamatukogus. II, Udo Ivaski eksliibrised = Exlibris in der Wissenschaftlichen Bibliothek der Tartuer Staatlichen Universität. II, Exlibris von Udo Ivask = Экслибрис в Научной библиотеке Тартуского государственного университета. II, Экслибрисы Удо Иваска / [koostanud H. Käsper ; fotod J. Karm ; kujundanud T. Sepp ; vastutav toimetaja M. Rand]. Tartu, 1978. 73 lk. : ill.

Eksliibris Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslikus Raamatukogus. III, TRÜ Teadusliku Raamatukogu mälestusviidad ja eksliibrised = Э кслибрис в Научной библиотеке Тартуского государственного университета. III, Памятные знаки и экслибрисы Научной библиотеки ТГУ = Book-plates in the Library of Tartu State University. III, Commemorative bookmarks and book-plates of the Library of Tartu / [koostaja T. Nurk ; toimetaja L. Trikkant ; kujundaja T. Sepp ; fotod J. Karm]. Tartu, 1978. 36 lk. : ill.

Briefe von Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften der UdSSR : Katalog = Писма членов Академии наук ССС : каталог / Staatliche Universität Tartu, Wissenschaftliche Bibliothek ; [zusammengestellt von M. Rand, H. Tankler ; Gestaltung von T. Sepp] Tartu, 1979. 136 S.: Ill.

Inkunaablid Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslikus Raamatukogus : kataloog =  [Catalogus incunabulorum quae in Bibliotheca Universitatis Litterarum Tartuensis asservantur] / koostanud Olev Nagel ; [toimetanud Kaja Noodla; tõlkinud N. Vorobjova, O. Nagel ; kujundanud Jaan Klõseiko]. Tallinn, 1982. 96 lk. : ill.

Prantsuse 17. sajandi ja 18. sajandi 1. poole graafika TRÜ Teadusliku Raamatukogu fondides : kataloog = Французская гравюра XVII I-ой половины XVIII в. = Les gravures françaises du XVII et de la premičre moitié du XVIII s. / [koostaja T. Nurk ; toimetaja O. Nagel ; fotod J. Karm ; kujundaja T. Sepp]. Tartu, 1983. 64 lk. : ill. Kokkuvõte prantsuse ja vene keeles.

Tartu Ülikooli perioodikaväljaanded 1802-1940 = Periodica der Universität Tartu 1802-1940 : bibliographisches Verzeichnis = Периодические издания Тартуского университета 1802-1940 : библиографический указатель / koostanud Lea Trikkant ; [toimetanud K. Noodla; kujundanud T. Sepp]. Tartu, 1983. Rööptekst eesti, vene ja saksa keeles.
Vihik 1 : bibliograafianimestik. 290 lk.
Vihik 2 : registrid. 88 lk.

M. G. Grenziuse trüki- ja kirjastustoodang 1786-1818 : bibliograafianimestik = Druck- und Verlagsproduktion von M. G. Grenzius 1786-1818 : bibliographisches Verzeichnis = Печатная и издательская продукция М. Г. Гренциуса 1786-1818 : библиографический указатель / koostanud Ene Jaanson; [toimetanud K. Schmidt; kujundanud T. Sepp] Tartu, 1985. 187 lk.: ill. Isikunimede register. Anonüümselt ilmunud väljaannete register. Perioodikaväljaannete register. Illustreeritud väljaannete register. Osa teksti saksa ja vene keeles.

Французские автографы из коллекции Научной библиотеки Тартуского государственного университета : аннотированный каталог = Catalogue raisonne des autographes francais / составитель Н. П. Воробьева = realisation et introduction: N. Vorobiova. Тарту, 1989. 359 с.: ил. Tekst vene ja prantsuse keeles.

Jermakoff, D. Catalogue of the Arabic manuscripts in the Library of Tartu University. // Studia Orientalia.  1991. Vol. 67. Pp. 37–49.

Каталог книг кирилловской печати XVI - XVIII веков из собраний Библиотеки Тартуского Университета и Псковско-Печерского монастыря / состовитель: Т. К. Шаховская ; [редактор Н. П. Воробьева ; оформление обложки М. Борн]. Тарту, 1991. 154 с. : ил. Isikunimede registrid ja kohanimede, kloostrite ja kirikute register lk. 115-142. Osa teksti eesti keeles.

Itaalia 18. sajandi graafika Tartu Ülikooli Raamatukogus : kataloog = Итальянская графика XVIII вв. = Italian Graphic Art of the 18-th Century / [koostanud I. Kukk ; toimetanud M. Rand ; kujundanud T. Sepp]. Tartu, 1993. 100 lk.: ill. Osa teksti inglise ja vene keeles. Kokkuvõte inglise ja vene keeles.

Saksa 18. sajandi graafika Tartu Ülikooli Raamatukogus : kataloog = Немецкая графика XVIII века = Die deutsche Graphik des 18. Jahrhunderts / [koostaja T. Nurk ; toimetaja M. Rand ; kujundaja T. Sepp]. Tartu, 1993. 104 lk.: ill. Bibliograafia lk. 6-7. Isikunimede register (kunstnikud, kelle teoseid on reprodutseeritud) lk. 95-99. Kokkuvõte saksa ja vene keeles.

Saksa 15.-17. sajandi graafika Tartu Ülikooli Raamatukogus : kataloog = Немецкая графика XV–XVII вв. = Deutsche Graphik des 15.–17. Jahrhunderts : Kataloog / [koostaja T. Nurk ; toimetaja M. Rand ; kujundaja T. Sepp ; fotod J. Laan, E. Rüütel]. Tartu, 1993. 88 lk.: ill. Kokkuvõtted saksa ja vene keeles.

Eksliibris Tartu Ülikooli Raamatukogus. IV = Экслибрис в Библиотеке Тартуского университета. IV = Exlibris in der Universitätsbibliothek Tartu. IV / [koostanud H. Käsper, N. Vorobjova ; kujundanud T. Sepp ; fotod J. Laan, E. Rüütel, A. Tenno ; vastutav toimetaja M. Rand]. Tartu, 1993. 4. kd. 68 lk. : ill. Rööptekst saksa ja vene keeles.

Prantsuse 18. sajandi 2. poole ja austria, šveitsi, flaami ning hollandi 18. sajandi graafika Tartu Ülikooli Raamatukogus : kataloog = Les gravures françaises de la 2-eme moitié du XVIII s. et les gravures autrichiennes, suisses, flamandes et hollandaises du XVIII s. : catalogue / koostanud Inge Kukk ; [toimetaja M. Rand ; tõlkijad Ü. Treikelder, N. Vorobjova ; kaanekujundus M. Säkk ; fotod E. Sakk]. Tartu, 1996. 112 lk. : ill. Kunstnike nimeregister lk.104-109. Osa teksti prantsuse keeles.

Saksa litograafia inkunaablid : kataloog = Inkunabeln der deutschen Lithographie : Katalog / Tartu Ülikooli Raamatukogu ; koostanud Tiina Nurk. Tartu, 1997. 115 lk.: ill. Bibliograafia lk. 7.  Isikunimede register (kunstnikud, kelle teoseid on litografeeritud) lk. 105-110. Osa teksti saksa keeles. ISBN 9985–874–00–5.

Jaanson, Ene-Lille. Tartu Ülikooli trükikoda 1632-1710 : ajalugu ja trükiste bibliograafia = Druckerei der Universität Dorpat 1632-1710 : Geschichte und Bibliographie der Druckschriften / [eessõna ja toimetanud Mare Rand ; tekstid tõlkinud saksa keelde Vilve Seiler, Claus Sommerhage; bibliograafia toimetajad Kristi Viiding, Mare Rand, Marju Lepajõe, Merle Metsjärv, Andres Gross ; kujundanud Maarika Tang]. Tartu, 2000. 511 lk. : ill., 1 kleebis. Bibliograafia lk. 506-[511]. Registrid: isikuregister ; süstemaatiline register ; registrum disputatiorum pro gradu ; trükiste register tiitellehe keele järgi (v. a. ladina keel) ; trükistes avaldatud juhuluuletuste register (v. a. ladina keel) ; registrum bibliothecarum et archivorum lk. 429-500. Rööptekst saksa keeles. ISBN 9985–874–14–5.

 

Bibliograafiakartoteegid

Tartu Ülikooli ajalugu. Õppejõudude, teenistujate ja kasvandike biobibliograafia (1632-1710; 1802-1917/1918, 1919-2000)

Kartoteek on 2-osaline:

•    ajalugu (andmed ülikooli kohta),
•    personalia (isikud, nende elulooandmed ja tööd).

Andmed raamatute, väitekirjade, üliõpilastööde, artiklite jne. kohta. Maht ca 380 000 kaarti.

Kartoteek sisaldub väljaannetes:
Tartu Riiklik Ülikool : [1944...1986, 1988]. a. ilmunud tööde bibliograafia. Tartu, 1962-1995. 
Tartu Ülikooli toimetiste sisuregistrid 1893-1944. Tartu, 1993.
Tartu Ülikool kirjasõnas. [1], Bibliograafianimestik aastaist 1940-1980. Tartu, 1983.
Tartu Ülikool kirjasõnas. 2, Bibliograafianimestik aastaist 1981-1985. Tartu, 1990.

Tartu Ülikooli isikkoosseis (faktikartoteek)

•    Õppejõud, teenistujad (1940-1941; 1944-2003) 

Esitatud andmed: nimi, võimaluse korral eludaatumid, töökoht, amet, teaduslik kraad, märge koosseisu kuulumise kohta.

•    Üliõpilased (1967-1999)

Esitatud andmed: nimi, võimalikud nimemuutused, teaduskond, eriala, sisseastumise aeg, lõpetamise aeg.

Eesti ajaloo bibliograafia (1918-1944)

Sisaldab teaduslikke ajalookäsitlusi ja isiku-, kultuuriloolist ning memuaarilist materjali, artikleid ja raamatuid. Maht ca 20 400 kaarti.
Jätk bibliograafiatele: 
E. Winkelmann. Bibliotheca Livoniae historica : systematisches Verzeichniss der Quellen und Hülfsmittel zur Geschichte Estlands, Livlands und Kurlands. Berlin, 1878; 
Eesti ajaloo bibliograafia 1877-1917 / koostajad E. Blumfeldt ja N. Loone. Tartu, 1933-1939.

Baltimaad venekeelses trükisõnas nn. Weltmanni kartoteek (1650-1950). 

Kartoteegi koostas raamatukogu endine töötaja ja direktor Karl Weltmann.
Personaalia osas on toodud andmeid Baltimaadel sündinud ja tegutsenud isikute kohta (õpetlased, poliitikud, usutegelased jne.). Maht ca 120 000 sedelit.

Jaga seda lehekülge