Andmebaasid

Väljaspool TÜ arvutivõrku kasutage eelistatult GlobalProtect VPN ühendust. Alternatiivina võite kasutada linki "Ligipääs TÜ kasutajatunnustega"
VPN ühenduse seadistamise juhend.


Kõik | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y

Eesti E-varamu portaal on osa Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi programmist, mille loomist toetab Euroopa Regionaalarengufond. Ühtse e-keskkonna eesmärk on kätte saadavaks teha Eesti mäluasutuste: raamatukogude, arhiivide ja muuseumide digiteeritud ressursse. E-varamu võimaldab Eestis oleva vaimuvara siduda üleeuroopalise raamatukoguga Europeana.

Multidistsiplinaarne andmebaas, mis sisaldab e-raamatuid kirjastustelt kirjastustelt BMJ Publishing Group, Brill Academic Publishers, Cambridge University Press, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cornell University Press, CRC Press, Harvard University Press, John Wiley & Sons, Johns Hopkins University Press, S. Karger Publishers, Lawrence Erlbaum, Marcel Dekker, Inc., The McGraw-Hill Book Companies, MIT Press, National Academies Press, Palgrave Macmillan, Routledge, Royal Society of Chemistry, Rutgers University Press, Sage Publications, Springer/Kluwer, Stanford University Press, Taylor & Francis, University of California Press, University of North Carolina Press, Viking Penguin, World Bank Group etc. 
Raamatuid ei saa täies mahus kopeerida ja välja trükkida.

 

Multidistsiplinaarne platvorm, mis sisaldab u 30 andmebaasi, sh Academic Search Complete, Business Search Complete, PsycInfo, Medline, ERIC. TÜ raamatukogu lugejad, kellel ei ole ülikooli arvutivõrgu kasutamisõigusi, saavad EBSCO andmebaasidesse siseneda raamatukogu paroolidega https://search.ebscohost.com/. Parooli saamiseks kirjutage paring@ut.ee või helistage 7375729 või 7375780.

 

Teaduskirjandust koondav otsinguportaal EBSCO Discovery võimaldab leida teadusajakirjade artikleid, e-raamatuid, teadustöid jm paljudes teadusandmebaasides korraga. Otsing sarnaneb tavalisele EBSCO andmebaasiotsingule. Link Content Provider otsingutulemuste vasakus tulbas näitab, millistest andmebaasidest otsiti. Täpsemate tulemuste saamiseks soovitame teha eraldi otsing ka konkreetses erialaandmebaasis. Discovery toimib ülikooli arvutivõrgus, kuid ei hõlma kõiki erialaandmebaase (Beck online, Westlaw International, Ebook central jt). 

Mahukas majandusalaste uurimistööde, raamatute ja ajakirjade andmebaas.
Sisaldab viiteid ca 703 000 uurimistööle, 1 200 000 artiklile, 28000le raamatule. Suur hulk neist on täistekstina allalaaditavad. 

Sisaldab vanemate Eesti ajaleheartiklite lühikokkuvõtteid, kui need sisu või autori poolest on Eestiga seotud, samuti välismaa autorite kirjutisi. Lühemad sõnumid on sisestatud tervikuna.

Eesti artiklite andmebaas sisaldab:üksikuid artikleid 19. sajandist; õigus- ja ajalooalaseid artikleid alates aastast 1900; enamus ajakirja- ja kogumikuartikleid alates aastast 1993; humanitaar- ja sotsiaalteaduste alaseid ajaleheartikleid aastatest 1993–2013.
Eestit käsitlevaid artikleid välismaistest väljaannetest, samuti eesti autorite poolt välismaal avaldatud artikleid (Estonica).
Sealhulgas väliseestlaste poolt avaldatud ja väliseestlust käsitlevaid artikleid Välis-Eesti ajalehtedest.

Eesti sõnaraamatud ja keelekogud Eesti Keele Instituudi (EKI) kodulehel (Eesti keele käsiraamat, õigekeelsussõnaraamat, sünonüümide, antonüümide sõnaraamatud, mitmekeelsed sõnaraamatud, keelenõu ja muu keelevara).

Eesti keeleressursside keskuse (EKRK) eestikeelsed digitaalsed ressursid ja tehnoloogiad (keeletarkvara, sõnastikud, teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid).

ISIK (Eesti biograafiline andmebaas), GRAFO (haruldased trükised EKM-i Arhiivraamatukogu fondidest), KIVIKE (failirepositoorium, mis sisaldab EKM-is asuvaid materjale rahvaluule, kirjakultuuri ja kultuuriloo alalt), Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu (EKMAR) memoriaalkogude elektronkataloog jpt.

Eesti Kirjandusmuuseumi (EKM-i) kultuuriajaloo võrguvärav: interaktiivne teabekeskkond, mis tutvustab Eesti kultuuriajalugu alates 19. saj. algusest kuni Eesti Vabariigi loomiseni 1918. a. Sisuks on Eesti ja Euroopa kirjanike tutvustused, Kreutzwaldi "Kalevipoeg" ja tema saamislugu, ilukirjandus, fotod, raamatud ja e-raamatud, Noor-Eesti albumid.

Arhiiv sisaldab:

 • doktoritööde täistekste alates 2009. aastast
 • aastatel 2012-2013 kaitstud tööde lühikokkuvõtteid
 • magistri- ja bakalaureusetööde täistekste alates 2014. aastast
 • õppematerjale

Eesti märksõnastik (EMS) on kõiki ainevaldkondi hõlmav tesauruse struktuuriga ja ingliskeelsete vastetega märksõnastik erilaadiliste teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks e-kataloogis ESTER ja artiklite andmebaasis ISE. 

Andmebaasid sisaldavad vanasõnu, mõistatusi, kõnekääne jm pärimust. E-kogudest on võimalik pärida andmeid kõigi digiteeritud ja üldisesse andmebaasi liidetud tekstide kohta. Sisaldab informatsiooni mõnede teiste uurali  rahvaste pärimuse kohta ning ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

TÜ raamatukogus saab tutvuda elektroonse Eesti standardite täiskoguga. Standardite lugemiseks mõeldud arvuti asub raamatukogu suures saalis.

Kasutamiseks tuleb arvutisse sisse logida. Kasutajanime ja salasõna leiate arvuti juures olevalt infolehelt või küsige teenindusletist.

Vaadata saab Eesti standardite täiskogu – kõiki kehtivaid Eesti standardeid, valdavat enamust kehtetutest Eesti standarditest ning suurt hulka Euroopa standardilaadseid dokumente. Kokku on võimalik tutvuda ligikaudu 26 000 erineva dokumendiga. Juurdepääs standarditele on Eesti Standardikeskuse (EVS) veebipoe kaudu.

NB! Standardeid ei saa alla laadida ega välja trükkida.

Statistika andmebaasis esitatakse riiklikku statistikat, sealhulgas piirkondlikku statistikat. Andmebaas on jaotatud valdkonniti järgmiselt: keskkond, majandus, rahvastik, sotsiaalelu. Iga valdkond jaguneb omakorda alamvaldkondadeks. Rahva- ja eluruumide ning põllumajandusloenduse andmed ja säästva arengu statistika esitatakse eraldi. Andmebaas on eesti ja inglise keeles. 

Kolmas osa Eesti mäluasutuste vahelisest säilitusalasest ühisprojektist THULE (1998-2006), mis sai teoks tänu UNESCO ja Kultuuriministeeriumi sihtfinantseerimisele, käsitleb rahvustrükist selle algusaegadest kuni aastani 1850, moodustades esimese etapi eesti kultuurimälu jaoks oluliste rahvustrükiste täielikust loetelust. 

Eesti-uuringute Tippkeskus (CEES) tegeleb Eesti etniliste rühmade keele- ja kultuurinähtuste komplekssete uuringutega, nn makroskoopilise vaatega. Emblemaatiliste kultuurinähtuste kõrval vaadeldakse transnatsionaalsete ideede ja protsesside toimemehhanisme, samuti arendatakse arvutuslike, statistiliste ja muude digihumanitaaria võimaluste rakendamist humanitaarvaldkondades.

Eesti-uuringute Tippkeskuse uurimisrühmades osalevad teadustöötajad ja doktorandid Eesti Kirjandusmuuseumist, Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnast, Eesti Keele Instituudist, Tallinna Ülikoolist, Muusikaakadeemiast ja Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudist.

Valik vaba juurdepääsuga eestikeelseid ülikooliõpikuid TÜ digitaalarhiivis.

Eesti vanema kirjanduse digitaaltekstikorpus EEVA on Tartu Ülikooli Raamatukogu ning Tartu Ülikooli kirjanduse ja rahvaluule osakonna ühisprojekt, mis valmib Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi „Kirjandusklassika“ programmi toetusel.

Avatud juurdepääsuga eelretsenseeritud ajakirjad.

Otsing Eesti Kirjandusmuuseumi käsikirjade andmebaasist ELLEN

Andmebaas sisaldab üle 300 majanduse, juhtimise, raamatukogunduse, sotsioloogia, hariduse, tervishoiu, avaliku poliitika ja keskkonnajuhtimise ning inseneriteaduse alase e-ajakirja kirjastuselt Emerald Group Publishing.

PS! Juhtumiuuringute täistekstidele juurdepääs puudub.

EOD otsimootor annab vaba juurdepääsu ligi 40 000 raamatule, mille autoriõiguse tähtaeg on lõppenud. Andmebaas on multidistsiplinaarne.

EBSCO platvormil kättesaadav haridusalane referaatandmebaas. Refereerib haridusalaseid ajakirju, raamatuid, dissertatsioone, konverentsimaterjale jm dokumente. Sisaldab üle 1,3 miljoni kirje alates 1966. aastast. Sisaldab ka linke paljudele täistekstdokumentidele. Ülikooli võrgus on kättesaadavad ülikoolile raamatukogu kaudu avatud ajakirjade täistekstartiklid. Andmebaasi ERIC internetis vabalt kättesaadav versioon http://eric.ed.gov/.
 

Kirjandusloo õppeprogramm, mis sisaldab sisaldab raamatukogu, kriitikaantoloogiat, fotogaleriid, kirjanike tutvustusi, kirjanduslike terminite sõnastikku ja ajatelge.

 

 ETERAst leiab nii vanu kui ka uusi raamatuid, ajakirju, ajalehti, fotosid, postkaarte, maakaarte, õppematerjale ning Tallinna Ülikoolis kaitstud lõputöid.

Otsi, loe ja uuri 7111 elava keele kohta. Ethnologue on parim informatsiooni allikas maaima keelte vallas.

EUR-Lex võimaldab tasuta juurdepääsu järgmisele teabele ELi 24 ametlikus keeles:

 • Euroopa Liidu Teataja,
 • ELi õigus (ELi aluslepingud, direktiivid, määrused, otsused, konsolideeritud õigusaktid jne),
 • ettevalmistavad aktid (seadusandlikud ettepanekud, aruanded, rohelised ja valged raamatud jne),
 • ELi kohtupraktika (otsused, määrused jne),
 • rahvusvahelised lepingud ja kokkulepped,
 • EFTA dokumendid,
 • muud avalikud dokumendid.

Euroopa Komisjoni tellitud avaliku arvamuse uuringud.

Ülemaailmne turu- ja tarbijauuringute ning majanduskeskkonna andmebaas.

Euroopa Liidu avatud andmete portaal on keskne veebisait, mille kaudu pääseb ligi ELi institutsioonide ja muude asutuste üha suurenevale andmehulgale. Võite andmeid kasutada ja taaskasutada tasuta nii ärilistel kui ka mitteärilistel eesmärkidel.

Portaali eesmärk on edendada andmete innovatiivset kasutust ning nende majandusliku potentsiaali rakendamist, pakkudes andmetele lihtsat ja tasuta juurdepääsu. Samuti tahetakse sellega edendada ELi institutsioonide ja muude asutuste läbipaistvust ning vastutust.

ELi avatud andmete portaali haldab Euroopa Liidu Väljaannete Talitus. ELi avatud andmete poliitika rakendamise eest vastutab Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat.

 

Online juurdepääs EL publikatsioonidele, võimalus alla laadida pdf-faile või tellida tasuta materjale paberkandjal

 

 

TÜ liikmetel palume andmebaasi kasutamise soovist eelnevalt teada anda hiie.villako@ut.eepille.naggel@ut.ee või anne.kliimask@ut.ee.

Kui Teie meiliaadressid on registreeritud, saate meilile lingi konto loomiseks.

Andmebaasist European Sources Online (ESO) saab leida infot Euroopa Liidu ja teiste Euroopa riikide majanduse, poliitika ja õiguse kohta. Sisaldab täistekste, referaate, õigusakte, pressiteateid.

EL Statistikatalituse andmebaasid

Jaga seda lehekülge